ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่

เครือข่ายเพื่อการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เราให้บริการผู้ประกอบการ/ชุมชน ทุกระดับ โดยมีโครงการต่าง ๆ ดังนี้
3,532
เทคโนโลยีพร้อมใช้
2,588
ผู้เชี่ยวชาญ
+32%
1,982
ผลิตภัณฑ์
4%
3,390
โครงการ
14,121
คำปรึกษา
1,098
หมู่บ้านวิทย์ฯ
งบประมาณประจำปี 2565
แพลตฟอร์ม จำนวนโครงการ งบประมาณที่สนับสนุน งบประมาณที่ใช้ จำนวนผู้รับบริการ จำนวนผู้นำไปใช้ประโยชน์ มูลค่าทางเศรษฐกิจ BCR
บริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี : TCS7418,167,2506,585,163 00 0 0
เพิ่มศักยภาพเครือข่าย : NCB3649,000
เพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน : BCE4910,077,840 979,8980 0 0 0
บ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ : SCI38 7,604,910 553,365 0 0

บล๊อกทั้งหมด 36 บล๊อก

นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ
นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ
นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ
นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ
นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ
อว.ส่วนหน้า BCG U2T วิถีวิทย์ OTOP คลินิก Scipark CoE

เทคโนโลยีทั้งหมด 3,532 รายการ

Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นางสาวสุธาศินี ทับยา
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นางสาวสุธาศินี ทับยา
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : น.ส.นรภัทร เทพทอง
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : น.ส.ณภัค จีรวัชรโภคิน

ผลิตภัณฑ์ 2,048 รายการ

Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นางสาวปิยนุช อนุชานุรักษ์
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นางสาววรรณา จันทร์สิงห์
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นางสาววรรณา จันทร์สิงห์
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นางสาววรรณา จันทร์สิงห์
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นางสาววรรณา จันทร์สิงห์