ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่

เครือข่ายเพื่อการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เราให้บริการผู้ประกอบการ/ชุมชน ทุกระดับ โดยมีโครงการต่าง ๆ ดังนี้
4,507
เทคโนโลยีพร้อมใช้
2,588
ผู้เชี่ยวชาญ
+32%
1,982
ผลิตภัณฑ์
4%
3,390
โครงการ
14,121
คำปรึกษา
1,098
หมู่บ้านวิทย์ฯ
งบประมาณประจำปี 2565
แพลตฟอร์ม จำนวนโครงการ งบประมาณที่สนับสนุน งบประมาณที่ใช้ จำนวนผู้รับบริการ จำนวนผู้นำไปใช้ประโยชน์ มูลค่าทางเศรษฐกิจ BCR
บริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี : TCS7416,992,7505,109,220 5644 0 0
เพิ่มศักยภาพเครือข่าย : NCB3663,700
เพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน : BCE255,200,440 15,0000 0 0 0
บ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ : SCI13 2,643,110 29,500 0 0

บล๊อกทั้งหมด 487 บล๊อก

นายอภิเดช ไม้หนองกอย
อว.ส่วนหน้า BCG UBI วิถีวิทย์ OTOP เกษตรอินทรีย์ คลินิก Scipark CoE

เทคโนโลยีทั้งหมด 4,507 รายการ

Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นายสราวุธ ศรีงาม
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นายสราวุธ ศรีงาม
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นางสาววรรณษา บาลโสง
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : ดวงฤทัย แก้วคำ
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : ดวงฤทัย แก้วคำ

ผลิตภัณฑ์ 2,624 รายการ

Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นางสาวชฎาพร ประทุมมา
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นางสาวชฎาพร ประทุมมา
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นางสาวชฎาพร ประทุมมา
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นางสาวชฎาพร ประทุมมา