สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการคลินิกเทคโนโลยี โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย และโครงการ อสวท. ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานไม่ครบรายงานครบทุกโครงการขอขยายเวลาหรือจำนวนรายงานมากกว่าจำนวนโครงการที่ได้รับหรือไม่ได้รับงบประมาณ
AB = งบที่ได้รับอนุมัติ UB = งบที่ใช้ TP = ข้อเสนอโครงการทั้งหมด PP = โครงการที่ได้รับอนุมัติ EP = โครงการที่ขอขยายเวลา
Q1= ไตรมาส1 Q2= ไตรมาส2 Q3= ไตรมาส3 Q4= ไตรมาส4
FR = รายงานฉบับสมบูรณ์ CT=ลูกค้าลงทะเบียน TL=ข้อมูลเทคโนโลยี PD=ข้อมูลผลิตภัณฑ์ SV = ข้อมูลโครงการหมู่บ้าน
คลิกที่หัวคอลัมภ์เพื่อเรียงลำดับตามหัวข้อที่ต้องการ
เครือข่ายABUBTPPPFREPQ1Q2Q3Q4CTTLPDSV
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่808,7500330000003815
2. มหาวิทยาลัยนเรศวร810,0000330000002508
3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้641,2500330000002409
4. มหาวิทยาลัยพะเยา540,0000220000009014
5. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 246,2501,0001100100017015
6. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง503,75055,37922001000205
7. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์518,750135,0002200100011134
8. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์203,750011000000001
9. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม606,25078,200220010001006
10. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์237,5000110000002106
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง200,000011000000001
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา510,0000220000001807
14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง625,000022000000801
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย242,50094,93011002000301
16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก260,000011000000102
17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน253,750011000000707
18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก268,75040,0001100100021015
19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร256,25001100000014022
27. วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก213,75045,00011001000202
29. วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์147,000011000000000
33. มหาวิทยาลัยมหิดล210,000011000000402
34. มหาวิทยาลัยรามคำแหง241,250011000000201
39. มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง241,250100,00011002000301
40. มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี230,0000110000002105
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี200,000011000000000
44. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี235,0000110000005012
46. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช238,75060,00011001000502
48. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี708,7500330000002908
49. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ200,000011001000300
50. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา233,75060,0001100100019019
55. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร645,0000330010009411
56. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ223,75033,750110010002201
62. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี243,750011001000201
63. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี235,00060,00011001000300
68. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี207,5000110000001001
73. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี225,00055,00011005000201
76. กรมวิทยาศาสตร์บริการ320,00001100000060013
87. มหาวิทยาลัยบูรพา251,250139,50011002000701
89. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว211,25020,00011001000000
90. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี253,75063,000110010001300
93. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี239,25010,00011001000103
94. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก247,50046,77611001000805
95. วิทยาลัยชุมชนตราด236,250011000000000
98. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม721,00003300000023013
99. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี211,25052,03211001000306
100. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี525,00002200000034010
101. มหาวิทยาลัยนครพนม248,750111,00011002000808
102. มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย233,750126,87511001000500
105. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์200,000011001000000
106. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา230,00011,960110050001905
107. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี211,250011001000103
108. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี220,0000110000002303
109. มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย240,000110,000110010001002
110. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม255,00001100000011012
111. มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์220,00013,66411001000202
112. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร1,094,25020,000550010001313
113. มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด211,250011000000303
115. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ208,000011000000001
116. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร513,750110,474220020001608
117. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา226,2501,360110010001302
118. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์546,2500220000001406
121. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น236,2508,648110020001102
122. วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น230,000011000000001
127. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร211,25052,81211001000000
129. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ245,00055,22211004000000
131. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ205,0002,83011001000001
133. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู483,75075,68022001000302
134. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร205,500242,00011002000000
136. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2,723,50016,83033001000806
137. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์5,243,75005500000015012
138. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง670,00040,000330030004022
139. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร213,000011000000106
141. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์14,140,000033100000004
142. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา552,6000220000007010
143. มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต236,250011000000215
144. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช251,250011000000105
145. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี238,750011001000301
146. มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา266,25015,00011001000007
147. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช221,250011000000502
148. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง236,2500110000001316
149. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา228,7500110000004606
150. วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา233,75035,00011001000000
152. วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี230,0000110000002010
รวม1201200063001
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M