รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ : การพัฒนาผลิตเครื่องสำอางที่มีมูลค่าสูงจากว่านหางจระเข้สายพันธุ์บาร์บาเดนซิส
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
ปีงบประมาณ : 2560 สถานะโครงการ :   โครงการที่ได้รับอนุมัติ
ประเภทกิจกรรม : วิจัยและพัฒนาต่อยอด
วัตถุประสงค์ :
(โดยย่อ)  
E-mail : ส่งเมล์ไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ Benjamat.Ch@rmutr.ac.th
กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุมแม่บ้าน / เกษตรกร จำนวน 30 คน
จำนวนครั้ง : 1  (ของการดำเนินการ)
เริ่มดำเนินโครงการ : 1 กุมภาพันธ์ 2560 [01/02/2560]
สิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2560 [30/09/2560]
คลัสเตอร์ : สมุนไพรและเภสัช
KPI :
พื้นที่ดำเนินการ : กระบี่,นครปฐม,ประจวบคีรีขันธ์
รายชื่อผู้สนใจที่ลงทะเบียนออนไลน์
แผนการดำเนินงาน
กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1.สืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเก็บตัวอย่าง
[1/2/2560- 28/2/2560]
เริ่ม : 1/2/2560 , สิ้นสุด : 28/2/2560
2.สกัดสารสกัดหยาบจากว่านหางจระเข้
[1/2/2560- 31/3/2560]
เริ่ม : 1/2/2560 , สิ้นสุด : 31/3/2560
3.ผสมสูตรเครื่องสำอางและทดสอบ
[1/3/2560- 31/5/2560]
เริ่ม : 1/3/2560 , สิ้นสุด : 31/5/2560
4.การถ่ายทอดองค์ความรู้สาธารณะชนหรือชุมชนอื่น
[1/6/2560- 31/7/2560]
เริ่ม : 1/6/2560 , สิ้นสุด : 31/7/2560
5.รวบรวมเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์
[1/8/2560- 30/9/2560]
เริ่ม : 1/8/2560 , สิ้นสุด : 30/9/2560
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 1
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 2
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 3
วันที่รายงาน 1/7/2560
กลุ่มเป้าหมาย
2.1 วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มแม่บ้าน/เกษตรกร 2.2 ผู้ประกอบการ 2.3 เจ้าหน้าที่ของรัฐ
พื้นที่ดำเนินการ
1.1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1.2 จังหวัดเพชรบุรี 1.3 จังหวัดกระบี่ 1.4 จังหวัดนครปฐม 1.5 จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการดำเนินงาน
5.1 คณะทำงานคลินิกประชุมเพื่อหากลุ่มผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ มีมติดังนี้
5.1.1 ใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่ของผู้รับผิดชอบโครงการ
5.1.2 ประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่ายงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานเทศบาลตำบลปลายพระยา
5.1.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ
5.2 คณะทำงานดำเนินการวิจัยวิธีสกัดว่านหางจระเข้ พบว่าวิธีการสกัดสดโดยใช้กลีเซอรีนเป็นตัวทำละลายมีประสิทธิภาพสามารถผสมในเครื่องสำอางได้ดี
5.3 ดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีมูลค่าสูงจากว่านหางจระสามารถพัฒนาได้ทั้งหมด 5 ชนิดคือ
5.3.1 Aloe vera hydrating gel
5.3.2 Aloe vera concentrate serum
5.3.3 Aloe vera eye gel
5.3.4 Aloe vera night cream
5.3.5 Aloe vera body gel
5.4 ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งที่ 1 วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ณ เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ และ วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการทางเคมี คณะศิลปศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ วข.วังไกลกังวล ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจำนวนทั้งสิ้น 60 คน (ดังเอกสารแนบ)
5.5 มีผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังนี้
5.5.1 Aloe vera hydrating gel (วิสาหกิจชุมชนAloe Vera ไร่แม่มะลิ – กุยบุรี)
5.5.2 Aloe vera body gel (วิสาหกิจชุมชนAloe Vera ไร่แม่มะลิ – กุยบุรี)
5.6 สภาพความคงตัวยังอย่ในระหว่างการเก็บข้อมูล

ปัญหา/อุปสรรค
ุ6.1 งบประมาณไม่เพียงพอเนื่องจากวัตถุดิบบางชนิดมีราคาสูงเช่น serum
ุ6.2 ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยียังขาดทักษะการผลิตเครื่องสำอางระดับกลาง-สูง
รายชื่อผู้เข้ารับบริการ : 2017711440141.xls
 
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 4
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M