รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ : การใช้กากส่าเหล้าน้ำตาลโตนดจากส่วนล้นบ่อก๊าซชีวภาพระบบปิดในส่วนผสมอาหารหมักจุลินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสุกรในระบบสวนปาล์มแบบยั่งยืน
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีงบประมาณ : 2560 สถานะโครงการ :   โครงการที่ได้รับอนุมัติ
ประเภทกิจกรรม : วิจัยและพัฒนาต่อยอด
วัตถุประสงค์ :
(โดยย่อ)  
1.โครงการมุ่งหวังให้เกษตรกรใช้กากส่าเหล้าจากระบบบ่อก๊าซชีวภาพแบบปิดมาผสมกากปาล์มและกากตะกอนน้ำมันปาล์มและยีสต์มีชีวิตมาผลิตอาหารสุกร เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารและแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมจากมูลสุกรได้
2.โครงการมุ่งหวังให้เกษตรกรผู้ทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตอาหารสัตว์เอง และช่วยในการดำเนินกิจกรรม RSPO ได้อย่างยั่งยืนตามเป้าหมาย
3.โครงการมุ่งหวังให้ประชาชนใช้ทรัพยากรในพื้นที่ของตนเองมาเพิ่มมูลค่า และทดแทนสินค้าราคาแพง โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อให้พึ่งพาตนเองได้
E-mail : ส่งเมล์ไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ opimpa@hotmail.com
กลุ่มเป้าหมาย
1. วิสาหกิจชุมชน /OTOP จำนวน 200 คน
จำนวนครั้ง : 1  (ของการดำเนินการ)
เริ่มดำเนินโครงการ : 1 กุมภาพันธ์ 2560 [01/02/2560]
สิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2560 [30/09/2560]
คลัสเตอร์ : เกษตร ประมง ปศุสัตว์
KPI :
พื้นที่ดำเนินการ : กระบี่,สุราษฎร์ธานี
รายชื่อผู้สนใจที่ลงทะเบียนออนไลน์
แผนการดำเนินงาน
กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1.การเตรียมอาหารหมักจุลินทรีย์
[1/2/2560- 31/3/2560]
เริ่ม : 1/2/2560 , สิ้นสุด : 31/3/2560
2.ทดลองเลี้ยงสุกร
[1/3/2560- 30/4/2560]
เริ่ม : 1/3/2560 , สิ้นสุด : 30/4/2560
3.ศึกษาคุณภาพซากวิเคราะห์ทางเคมี และสรุปผลวิจัย
[1/4/2560- 31/5/2560]
เริ่ม : 1/4/2560 , สิ้นสุด : 31/5/2560
4.อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
[1/6/2560- 30/6/2560]
เริ่ม : 1/6/2560 , สิ้นสุด : 30/6/2560
5.ส่งเสริมการเลี้ยงสุกร
[1/7/2560- 31/8/2560]
เริ่ม : 1/7/2560 , สิ้นสุด : 31/8/2560
6.ติดตามประเมินผลส่งรายงาน
[1/8/2560- 30/9/2560]
เริ่ม : 1/8/2560 , สิ้นสุด : 30/9/2560
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 1
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 2
วันที่รายงาน 3/4/2560
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเหล้าจากน้ำตาลโตนด จังหวัดพัทลุง และเชื่อมโยงผู้ใช้จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน (RSPO) ยูพ้อย (เหนือคลอง เขาพนม) อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
พื้นที่ดำเนินการ
ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี พื้นที่ของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน (RSPO) ยูพ้อย (เหนือคลอง เขาพนม) อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
ผลการดำเนินงาน
วันที่ 21 มีนาคม 2560 คลินิกเทคโนโลยีฯ ม.อ. ได้รับแจ้งเงินโอน (งบประมาณ) จาก สป.วท.
ปัจจุบัน คลินิกเทคโนโลยี สำนักวิจัยฯ ม.อ. กำลังดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายและตัดโอนงบประมาณให้ต้นสังกัดของเจ้าของโครงการ

ปัญหา/อุปสรรค
- การโอนงบประมาณล่าช้า
- การแจ้งผลโครงการฯ ล่าช้
รายชื่อผู้เข้ารับบริการ :
 
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 3
วันที่รายงาน 4/7/2560
กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์พนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี และเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่ดำเนินการทดลอง วิจัยและพัฒนาต่อยอดคือศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี พื้นที่ของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน (RSPO) ยูพ้อย (เหนือคลอง เขาพนม) อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
ผลการดำเนินงาน
หลังจากที่ได้รับโครงการ นักวิจัยได้ดำเนินการทำวิจัยที่พื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี ซึ่งผลการดำเนินการศึกษาวิจัยได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีนักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ด้วย ตลอดทั้งชุมชนและเกษตรกรที่ร่วมสังเกตุการ จนเสร็จสิ้นการทดลอง ซึ่งในกระบวนต่อไปคือการนัดรวมเกษตรกร กำหนดการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในพื้นที่นิคมสหกรณ์พนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี และกลุ่มเกษตรกรปลูกปาล์มในระบบ RSPO อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยมีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายจํานวนรวม 200 ราย โดยมีกำหนดการคร่าวๆ ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือน กรกฏาคม 2560
- และจะมีการติดตามผลการนําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน 2560

ปัญหา/อุปสรรค
มีขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรายการใช้จ่ายที่ล่าช้า
รายชื่อผู้เข้ารับบริการ :
 
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 4
วันที่รายงาน 30/9/2560
กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์พนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี และเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่ดำเนินการทดลอง วิจัยและพัฒนาต่อยอดคือศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี พื้นที่ของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน (RSPO) ยูพ้อย (เหนือคลอง เขาพนม) อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
ผลการดำเนินงาน
การดำเนินการโครงการ การใช้กากส่าเหล้าน้ำตาลโตนดจากส่วนล้นบ่อก๊าซชีวภาพระบบปิดในส่วนผสมอาหารหมักจุลินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสุกรในระบบสวนปาล์มแบบยั่งยืนได้ดำเนินการในช่วงเดือน มิถุนายน 2560 ถึงเดือน สิงหาคม 2560 ซึ่งผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้
ผลการดำเนินงาน การใช้กากส่าเหล้าน้ำตาลโตนดจากส่วนล้นบ่อก๊าซชีวภาพระบบปิดในส่วนผสมอาหารหมักจุลินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสุกรในระบบสวนปาล์มแบบยั่งยืน ได้ดำเนินการตามแผนงานคือ
1.สำรวจสภาพของการรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่มีความพร้อม
เนื่องจากการบริการวิชาการครั้งนี้ได้ใช้ฐานข้อมูลของเกษตรกรที่มีอยู่ในเครือข่ายของกลุ่มนิคมสหกรณ์พนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี และกลุ่มเกษตรกรอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จึงเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากมากนักในการสำรวจข้อมูลของเกษตรกรที่มีความพร้อมและต้องการดำเนินการร่วมในกิจกรรม การนัดประชุมกลุ่มและติดต่อโดยการใช้ผู้แทนประสานงานในพื้นที่ สามารถประชาสัมพันธ์กิจกรรมได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีตัวแทนของเกษตรกรติดต่อเข้ามาขอนัดวันประชุมในพื้นที่ของตนเองพร้อมมีการดำเนินการได้เป็นระยะต่อเนื่อง จึงเป็นเรื่องที่สามารถทำงานได้อย่างสะดวก โดยการเข้าพื้นที่ประสานงาน จัดหาสถานที่อบรม และนัดแนะวันเวลากับตัวแทนเกษตรกรในช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฏาคม 2560

2. จัดการอบรมให้ความรู้หลักการผลิตอาหารสัตว์ แบบหมักเปียกโยใช้กากส่าเหล้าผสมจุลินทรีย์
หลังจากที่มีการนัดแนะกับทางตัวแทนของแต่ละจังหวัดแล้ว ก็มีการจัดหาอุปกรณ์ดำเนินการและการสาธิต ไปจัดอบรม ทั้ง 2 จังหวัด

3. ดำเนินการจัดอบรม ในรูปแบบการบรรยายหลักการทฤษฏีในช่วงเช้า และการปฏิบัติในช่วงบ่าย
หลังจากการอบรม ได้มีการลงชื่อเกษตรกรและสำรวจความพร้อม ความตั้งใจในการดำเนินการ จากนั้นได้มีการกำหนดตัวแทนประสานงานโดยการมีส่วนร่วมระหว่างทีมงานนักวิจัยและเกษตรกร บ

4. การติดตามและประเมินผล
หลังจากที่ได้มีการจัดอบรมไปแล้ว มีการติดต่อประสานงานการดำเนินการเลี้ยงสัตว์ในแต่ละพื้นที่ โดยในจังหวัดกระบี่เลือกใช้การเลี้ยงสัตว์เป็นโครงการ 9101 ต่อเนื่อง และในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานีได้พัฒนาเป็นอาชีพในเขตปฏิรูป นิคมสหกรณ์พนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี และมีการเข้าพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรตลอดทั้งสำรวจโครงการในระยะต่างๆ โดยปัจจุบันกำลังดำเนินการรวบรวมผลการสำรวจตาม
ปัญหา/อุปสรรค
-
รายชื่อผู้เข้ารับบริการ :
 
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M