รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ : การพัฒนาชาดอกแคผสมสมุนไพรและบรรจุภัณฑ์

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
ปีงบประมาณ : 2560 สถานะโครงการ :   โครงการที่ได้รับอนุมัติ
ประเภทกิจกรรม : วิจัยและพัฒนาต่อยอด
วัตถุประสงค์ :
(โดยย่อ)  
E-mail : ส่งเมล์ไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ L_wijitra@hotmail.com
กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุมแม่บ้าน / เกษตรกร จำนวน 30 คน
จำนวนครั้ง : 1  (ของการดำเนินการ)
เริ่มดำเนินโครงการ : 1 กุมภาพันธ์ 2560 [01/02/2560]
สิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2560 [30/09/2560]
คลัสเตอร์ : อาหาร
KPI :
พื้นที่ดำเนินการ : พระนครศรีอยุธยา
รายชื่อผู้สนใจที่ลงทะเบียนออนไลน์
แผนการดำเนินงาน
กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1.การสสำรวจและคัดเลือกสมุนไพรพื้นบ้านที่จะนำมาผสม กับชาดอกแค
[1/2/2560- 28/2/2560]
เริ่ม : 1/2/2560 , สิ้นสุด : 28/2/2560
2.การพัฒนาชาดอกแคผสมสมุนไพร
[1/3/2560- 31/5/2560]
เริ่ม : 1/3/2560 , สิ้นสุด : 31/5/2560
3.การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชาดอกแคผสมสมุนไพร
[1/5/2560- 31/7/2560]
เริ่ม : 1/5/2560 , สิ้นสุด : 31/7/2560
4.การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ชาดอกแคผสม สมุนไพร
[1/7/2560- 30/9/2560]
เริ่ม : 1/7/2560 , สิ้นสุด : 30/9/2560
5.การถ่ายทอดเทคโนโลยี
[1/7/2560- 31/7/2560]
เริ่ม : 1/7/2560 , สิ้นสุด : 31/7/2560
6.การติดตามผลและการทำรายงานของโครงการ
[1/8/2560- 30/9/2560]
เริ่ม : 1/8/2560 , สิ้นสุด : 30/9/2560
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 1
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 2
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 3
วันที่รายงาน 27/6/2560
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มสตรีบ้านแค ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน
พื้นที่ดำเนินการ
ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการดำเนินงาน
1. จากการสำรวจและคัดเลือกสมุนไพรพื้นบ้านที่จะนำมาผสมกับชาดอกแค ได้สมุนไพรที่จะนำมาศึกษาต่อจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ตะไคร้ ขิง ใบเตย กระเจี๊ยบ และมะตูม
2. จากการพัฒนาชาดอกแคผสมสมุนไพร โดยใช้ดอกแคขาวและดอกแดงมาทำแห้งเป็นชาดอกแค และนำมาผสมกับสมุนไพรแห้งจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ตะไคร้ ขิง ใบเตย กระเจี๊ยบ และมะตูม ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน บรรจุในซองชา และทดสอบพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ชาและการยอมรับต่อผลิตภัณฑ์ชาดอกแคผสมสมุนไพร โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (questionnaires) พบว่าผู้บริโภคให้การยอมรับชาดอกแคผสมสมุนไพร และนำชาดอกแคผสมสมุนไพรที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดมาศึกษาอายุการเก็บรักษา
3. ทำการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชาดอกแคผสมสมุนไพร ออกแบบโดยใช้บรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และกำลังดำเนินการปรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้บรรรจุภัณฑ์ที่สามารถเก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้นาน และตรงตามความต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภค
4. กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ชาดอกแคผสมสมุนไพร
ปัญหา/อุปสรรค
-
รายชื่อผู้เข้ารับบริการ :
 
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 4
วันที่รายงาน 20/9/2560
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านแค ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พื้นที่ดำเนินการ
ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามแผน โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
1.ผลการสำรวจและคัดเลือกสมุนไพรพื้นบ้านที่จะนำมาผสมกับชาดอกแค
ผลที่ได้จากการพัฒนาชาดอกแคผสมสมุนไพร โดยใช้ดอกแคขาวและดอกแดงมาทำแห้งเป็นชาดอกแค และนำมาผสมกับสมุนไพรแห้งจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ตะไคร้ ขิง ใบเตย กระเจี๊ยบและมะตูม ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน บรรจุในซองชา จากนั้นทดสอบพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ชาและการยอมรับต่อผลิตภัณฑ์ชาดอกแคผสมสมุนไพร โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (questionnaires) จำนวน 100 ชุด

2.ผลการพัฒนาชาดอกแคผสมสมุนไพร
ผลการพัฒนาชาดอกแคผสมสมุนไพร โดยใช้ดอกแคขาวและดอกแดงมาทำแห้งเป็นชาดอกแค และนำมาผสมกับสมุนไพรแห้งจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ตะไคร้ ขิง ใบเตย กระเจี๊ยบและมะตูม ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน คือ อัตราส่วนดอกแคต่อสมุนไพรต่างๆ 100:0, 75:25, 50:50 และ 25:75 นำวัตถุดิบที่จะทำชาดอกแคผสมสมุนไพรมาอบแห้งด้วยเตาอบลมร้อนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส โดยใช้เวลาในการอบแห้งที่แตกต่างกัน พบว่าดอกแคและสมุนไพรอบแห้ง มีปริมาณความชื้นอยู่ในช่วงร้อยละ 3.45-10.08 และผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์โดยการทดสอบทางประสาทสัมผัส

3.ผลการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชาดอกแคผสมสมุนไพร
ผลที่ได้จากการนำผลิตภัณฑ์ชาดอกแคผสมสมุนไพรที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากผู้บริโภค มาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และฉลาก ร่วมกับกลุ่มสตรีบ้านแค โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (questionnaires) และทำแบบสอบถามผู้บริโภคทั่วไปเกี่ยวกับความชอบต่อบรรจุภัณฑ์ชาดอกแคผสมสมุนไพร จำนวน 100 คน ผลการใช้แบบสอบถามในกลุ่มสตรีบ้านแค และผู้บริโภคทั่วไปจำนวน 100 คน พบว่าผลิตภัณฑ์ชาดอกแคผสมสมุนไพรควรใส่ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงอลูมิเนียมฟอยล์ หรือถุงซิปก้นตั้ง เนื่องจากเห็นผลิตภัณฑ์ภายใน เพื่อเป็นการโชว์ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์มีน้ำหนักเบา พกพาได้สะดวก และราคาต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ต่ำกว่ากล่องกระดาษแข็ง สามารถวางขายได้หลากหลายสถานที่ และสามารถขายในราคาที่ไม่สูงมากนัก

4.ผลการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ชาดอกแคผสมสมุนไพร
จากการทดลองพบว่า ปริมาณความชื้นและค่า Aw ของชาดอกแคผสมสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด ที่บรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยล์ เป็นเวลา 90 วัน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาในการเก็บรักษานานขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ชาดอกแคผสมสมุนไพร 5 ชนิด ปริมาณความชื้นอยู่ในช่วงร้อยละ 5.19-19.78 และมีค่า Aw อยู่ในช่วง 0.42-0.63 เมื่อนำผลิตภัณฑ์ชาดอกแคผสมสมุนไพรมาวิเคราะห์คุณภาพด้านกายภาพ พบว่า ค่าสี L*(ค่าความสว่าง) ของชาดอกแคผสมใบเตย มะตูม กระเจี๊ยบแดง และตะไคร้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนชาดอกแคผสมขิงค่า L* มีแนวโน้มลดลง เมื่อเวลาในการเก็บรักษานานขึ้น ส่วนค่า a* (ค่าสีแดง) และ b* (ค่าสีเหลือง) ของชาดอกแคผสมสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาในการเก็บรักษานานขึ้น เมื่อนำผลิตภัณฑ์ชาดอกแคผสมสมุนไพรมาวิเคราะห์ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด พบว่าปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดมีปริมาณ 2.95×103 – 2.40×105 CFU/ g ซึ่งไม่เกินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.480/ 2547) ที่กำหนดให้จำนวนจินทรีย์ทั้งหมดไม่เกิน 5×105 CFU/ g

5.ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้เป็นไปตามแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 2 วัน เมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2560 ให้แก่กลุ่มสตรีบ้านแคและผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 37 คนปัญหา/อุปสรรค
-
รายชื่อผู้เข้ารับบริการ : 2017920211311.xls
 
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M