รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ : การวิจัยและพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพการหมักสุรากลั่นชุมชนของ ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ เพื่อสามารถย่อยข้าวอย่างมีประสิทธิภาพและให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีในปริมาณเพิ่มขึ้น

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ปีงบประมาณ : 2560 สถานะโครงการ :   โครงการที่ได้รับอนุมัติ
ประเภทกิจกรรม : วิจัยและพัฒนาต่อยอด
วัตถุประสงค์ :
(โดยย่อ)  
1.เพื่อคัดเลือกราและยีสต์ในลูกแปูงสุราของตําบลสะเอียบที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายข้าวให้เป็นน้ําตาลและหมักน้ําตาลให้เป็นแอลกอฮอล์
2.เพื่อปรับปรุงกระบวนการหมักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยข้าวเป็นน้ําตาลและการหมักน้ําตาลให้เป็นแอลกอฮอล์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีในปริมาณเพิ่มขึ้น
E-mail : ส่งเมล์ไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุมแม่บ้าน / เกษตรกร จำนวน 100 คน
จำนวนครั้ง : 1  (ของการดำเนินการ)
เริ่มดำเนินโครงการ : 1 กุมภาพันธ์ 2560 [01/02/2560]
สิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2560 [30/09/2560]
คลัสเตอร์ : ไวน์และสุราแช่
KPI :
พื้นที่ดำเนินการ : แพร่
รายชื่อผู้สนใจที่ลงทะเบียนออนไลน์
แผนการดำเนินงาน
กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1.เดินทางพบผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อนัดหมายการ ดำเนินกิจกรรมของโครงการ
[3/4/2560- 30/4/2560]
เริ่ม : 3/4/2560 , สิ้นสุด : 30/4/2560
2.จัดทำเวทีระดมความคิดเห็นหาแนวทางในการพัฒนา คุณภาพผลิตภัณฑ์สุรากลั่นชุมชนในพื้นที่ตำบลสะเอียบ
[1/5/2560- 31/5/2560]
เริ่ม : 1/5/2560 , สิ้นสุด : 31/5/2560
3.เก็บตัวอย่างลูกแป้งสุราและข้าวเหนียวจากตำบลสะ เอียบเพื่อนำไปศึกษาทดลองในห้องปฏิบัติการ
[1/6/2560- 31/8/2560]
เริ่ม : 1/6/2560 , สิ้นสุด : 31/8/2560
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 1
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 2
วันที่รายงาน 5/4/2560
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ผลิตสุรากลั่นจังหวัดแพร่
พื้นที่ดำเนินการ
ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ผลการดำเนินงาน
1. นัดหมายในการจัดเวทีชุมชน ซึ่งจะจัดประมาณ ต้นเดือน พค2560
2. นัดหมายการเข้าพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล และอยู่เพื่อศึกษาปัญหาเชิงลึกประมาณ 1 สัปดาห์ นัดหมาย ปลายเดือน เมย 2560
ปัญหา/อุปสรรค
-
รายชื่อผู้เข้ารับบริการ :
 
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 3
วันที่รายงาน 5/7/2560
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ผลิตสุรากลั่นชุมชน ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จำนวน 100 คน
พื้นที่ดำเนินการ
ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ผลการดำเนินงาน
การจัดกิจกรรมโครงการในช่วงนี้ได้ดำเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมที่ 1 การจัดทำเวทีระดมความคิดเห็นหาแนวทางในการพัฒนา คุณภาพผลิตภัณฑ์สุรากลั่นชุมชนในพื้นที่ตำบลสะเอียบ
เนื่องจากการผลิตสุรากลั่นชุมชนในพื้นที่ ตำบลสะเอียบ มีการผลิตต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานกว่า 50 ปี ดังนั้นจึงเป็นแหล่งผลิตที่มีชื่อเสียง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สามารถจำหน่ายได้ในปริมาณที่มากในแต่ละปี โดยจะสังเกตได้จากภาษีอากรแสตมป์ที่ชำระในแต่ละปี โดยเกือบทั้งหมดจะส่งไปจำหน่ายนอกพื้นที่ (ภาคเหนือและอิสาน) โดยชุมชนผู้ผลิตพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สรรพสามิตรและอุตสาหกรรมจังหวัด เช่น การทยอยเปลี่ยนภาชนะหมักจากถังพลาสติกสีดำเป็นถังพลาสติกสีขาว เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการยังมีความกังวลเรื่องคุณภาพ/มาตรฐานการผลิต โดยมีความประสงค์ต้องการมีศูนย์ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อยู่ในพื้นที่ตำบลสะเอียบ

กิจกรรมที่ 2 เก็บตัวอย่างลูกแป้งสุราและข้าวเหนียวจากตำบลสะเอียบเพื่อนำไปศึกษาทดลองในห้องปฏิบัติการ

ได้เข้าไปในพื้นที่ตำบลสะเอียบและเก็บตัวอย่างลูกแป้งและข้าวที่ใช้ในการผลิต โดยพบว่า ข้าวที่ใช้ในการผลิตเป็นข้าวท่อน พันธุ์ กข 6 ซึ่งซื้อมาจากนอกพื้นที่ (ภาคกลางและอิสาน) เนื่องจากผลผลิตข้าวในพื้นที่จังหวัดแพร่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งจะต้องดำเนินการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของข้าวที่ใช้ในการผลิตสุรากลั่นต่อไป

สำหรับลูกแป้งที่ได้รับจากผู้ประกอบการจะถูกนำมา แยกเพื่อหายีสต์สายพันธุ์ที่สามารถผลิตเอทานอลได้ดีที่สุด ซึ่งตอนนี้สามารถแยกยีสต์ที่สามารถผลิตเอทานอลได้หลายไอโซเลต ซึ่งยังคงต้องคัดเลือกหาสายพันธุ์ที่ดีที่สุดต่อไป

สำหรับงานในห้องปฏิบัติการที่ต้องดำเนินการต่อไปคือ การหาสภาวะที่เหมาะสมในการหมัก โดยพยายามจะดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

ปัญหา/อุปสรรค
เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่สมาชิกในกลุ่มผู้ผลิตสุรากลั่นชุมชน ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ไปทำงานด้านการเกษตร อาจจะทำให้การนัดหมายเข้าไปในพื้นที่ได้ไม่ค่อยจะสะดวกมากนัก
รายชื่อผู้เข้ารับบริการ :
 
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 4
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M