รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ : แบบแผนการผลิตแตงโมอินทรีย์

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
ปีงบประมาณ : 2560 สถานะโครงการ :   โครงการที่ได้รับอนุมัติ
ประเภทกิจกรรม : วิจัยและพัฒนาต่อยอด
วัตถุประสงค์ :
(โดยย่อ)  
1.สร้างแบบแผนการใช้เชื้อชีวภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการปฏิบัติของเกษตรกรเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีกำจัดโรคและแมลงศัตรูสำคัญของแตงโมอย่างได้ผล
2.เพื่อพัฒนาแนวคิดและวิธีการทาวิจัยโดยชุมชนเป็นผู้ร่วมคิดและร่วมทำ
E-mail : ส่งเมล์ไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ sumaleejoy97@gmail.com,
กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุมแม่บ้าน / เกษตรกร จำนวน 50 คน
จำนวนครั้ง : 1  (ของการดำเนินการ)
เริ่มดำเนินโครงการ : 1 กุมภาพันธ์ 2560 [01/02/2560]
สิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2560 [30/09/2560]
คลัสเตอร์ : เกษตร ประมง ปศุสัตว์
KPI :
พื้นที่ดำเนินการ : แพร่
รายชื่อผู้สนใจที่ลงทะเบียนออนไลน์
แผนการดำเนินงาน
กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1.ทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อ T. virens เบื้องต้นในห้อง ปฏิบัติการ
[1/3/2560- 20/4/2560]
เริ่ม : 1/3/2560 , สิ้นสุด : 20/4/2560
2.ทดสอบวิธีการใช้เชื้อรา T. virens ในเรือนทดลอง
[1/4/2560- 30/4/2560]
เริ่ม : 1/4/2560 , สิ้นสุด : 30/4/2560
3.ทดสอบแบบแผนการใช้เชื้อชีวภัณฑ์ในแปลง
[1/6/2560- 20/9/2560]
เริ่ม : 1/6/2560 , สิ้นสุด : 20/9/2560
4.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแตงโมปลอดภัย การผลิต และขยายเชื้อชีวภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้และ อย่างง่าย
[1/6/2560- 30/9/2560]
เริ่ม : 1/6/2560 , สิ้นสุด : 30/9/2560
5.สรุป วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงาน
[1/9/2560- 31/10/2560]
เริ่ม : 1/9/2560 , สิ้นสุด : 31/10/2560
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 1
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 2
วันที่รายงาน 3/4/2560
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผู้ปลูกแตงโม บ้านค้างตะนะ หมู่ 6 ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
พื้นที่ดำเนินการ
1.สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2.บ้านค้างตะนะ หมู่ 6 ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
ผลการดำเนินงาน
20 มีนาคม ลงพื้นที่ปลูกแตงโม เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน ประสานช่วงเวลาและแผนการดำเนินการ รวมทั้งการเก็บตัวอย่างแตงโมที่เป็นโรคเพื่อนำมาแยกหาเชื้อสาเหตุและทดสอบในห้องปฏิบัติการ


ปัญหา/อุปสรรค
-
รายชื่อผู้เข้ารับบริการ :
 
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 3
วันที่รายงาน 30/6/2560
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผู้ปลูกแตงโม บ้านค้างตะนะ หมู่ 6 ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
พื้นที่ดำเนินการ
1.สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2.บ้านค้างตะนะ หมู่ 6 ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
ผลการดำเนินงาน
1. เตรียมวัสดุและขยายเชื้อชีวภัณฑ์
2.แยกขยายเชื้อราโรคเหี่ยวของแตงโม
3.การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อ T. virens เบื้องต้นในห้องปฏิบัติการ
ทดสอบประสิทธิภาพเชื้อรา Trichoderma virens ในการยับยั้งและทำลายเชื้อราสาเหตุโรคเหี่ยวของแตงโม โดยวิธีการเลี้ยงเชื้อร่วมกัน (dual culture) บนอาหารพีดีเอ
4.ทดสอบแบบแผนการใช้เชื้อชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดโรคแมลงในแปลงเกษตรกร
1. วิธีการต่าง ๆ ในการใช้เชื้อรา T. virens ได้แก่ การผสมในดินเพาะกล้า รดน้ำสปอร์ในถาดเพาะกล้า และ การหยอดรองก้นหลุมก่อนปลูก เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดโรคสำคัญของแตงโม กับกรรมวิธีควบคุมที่ใช้สารเคมีและกรรมวิธีที่ไม่มีการใช้เชื้อรา
2. วิธีการป้องกันกำจัดแมลง ได้แก่ การใช้รองก้นหลุมพร้อมกับไตรโคเดอร์ม่า และการพ่นต้น 2อาทิตย์ต่อครั้ง เปรียบเทียบกับวิธีปฏิบัติของเกษตรกร

ปัญหา/อุปสรรค
-
รายชื่อผู้เข้ารับบริการ :
 
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 4
วันที่รายงาน 25/9/2560
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผู้ปลูกแตงโม บ้านค้างตะนะ หมู่ 6 ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
พื้นที่ดำเนินการ
1.สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2.บ้านค้างตะนะ หมู่ 6 ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
ผลการดำเนินงาน
1.เก็บข้อมูลและผลผลิตของแตงโมในแปลงทดสอบ
2.ตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้างในผลผลิต โดยวิธี GT test
3.สรุปรูปแบบการผลิตแตงโมอินทรีย์และคืนข้อมูลการวิจัยและการผลิตเชื้อชีวภัณฑ์ สู่เกษตรกรและผู้สนใจในหมู่บ้าน ผ่านเวทีการประชุมหมู่บ้านประจำเดือน ในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2560 มีผู้เข้าร่วม 70 คน
4.สรุปรายงานและประสานการดำเนินงานเพื่อการทำซำ้ในฤดูแล้งหรือการปลูกแตงโมหลังนา
ปัญหา/อุปสรรค
ผลผลิตแตงโมในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายนล้นตลาด เกษตรกรมีปัญหาเรื่องการเก็บผลผลิตและการรอจำหน่่าย
รายชื่อผู้เข้ารับบริการ :
 
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M