รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมสมุนไพรของชุมชนแพะป่าห้า

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีงบประมาณ : 2560 สถานะโครงการ :   โครงการที่ได้รับอนุมัติ
ประเภทกิจกรรม : วิจัยและพัฒนาต่อยอด
วัตถุประสงค์ :
(โดยย่อ)  
E-mail : ส่งเมล์ไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ nitchamon_palm@
กลุ่มเป้าหมาย
1. วิสาหกิจชุมชน /OTOP จำนวน 40 คน
จำนวนครั้ง : 1  (ของการดำเนินการ)
เริ่มดำเนินโครงการ : 1 กุมภาพันธ์ 2560 [01/02/2560]
สิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2560 [30/09/2560]
คลัสเตอร์ : สมุนไพรและเภสัช
KPI :
พื้นที่ดำเนินการ : เชียงใหม่
รายชื่อผู้สนใจที่ลงทะเบียนออนไลน์
แผนการดำเนินงาน
กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1.1. การศึกษาคุณลักษณะและการสกัดสารสำคัญใน พืชสมุนไพรด้วยวิธีการทำละลายที่เหมาะสม
[1/2/2560- 30/6/2560]
เริ่ม : 1/2/2560 , สิ้นสุด : 30/6/2560
2.2. การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิและระยะเวลาต่อ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
[1/2/2560- 30/6/2560]
เริ่ม : 1/2/2560 , สิ้นสุด : 30/6/2560
3.3. การพัฒนาสูตรของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสม สมุนไพรที่มีอายุการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น
[1/4/2560- 31/7/2560]
เริ่ม : 1/4/2560 , สิ้นสุด : 31/7/2560
4.4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้ มาตรฐานและมีรูปแบบที่เหมาะสมแก่การวางจำหน่ายใน ท้องตลาด
[1/6/2560- 30/9/2560]
เริ่ม : 1/6/2560 , สิ้นสุด : 30/9/2560
5.5. รายงานความก้าวหน้าและจัดส่งรายงานฉบับ สมบูรณ์
[1/9/2560- 30/9/2560]
เริ่ม : 1/9/2560 , สิ้นสุด : 30/9/2560
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 1
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 2
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 3
วันที่รายงาน 4/7/2560
กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนแพะป่าห้า ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
พื้นที่ดำเนินการ
เชียงใหม่
ผลการดำเนินงาน
1.ในการดำเนินงานได้ทำการสำรวจพืชสมุนไพรในชุมชนแพะป่าห้า ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า พืชที่จัดอยู่ในกลุ่มของสมุนไพร อัญชัน ใบหมี่ ฟักข้าว และมะกรูด จากนั้นทำการศึกษาอัตราส่วนการทำละลายที่เหมาะสมต่อการสกัดสารจากพืชสมุนไพรต่าง ๆ โดยใช้ตัวทำละลาย จำนวน 2 ชนิดได้แก่ น้ำกลั่น และเอธานอล ที่ความเข้มข้นและอัตราส่วนต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบการสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพรสดและแห้ง ที่อุณหภูมิ 25, 37 และ 45 องศาเซลเซียส จากนั้นทำสารสกัดให้แห้ง พบว่า สารสกัดจากอัญชัน ใบหมี่ และฟักข้าว สามารถละลายได้ในน้ำกลั่น แต่มะกรูดละลายได้ดีในเอธานอล เนื่องจากจัดอยู่ในกลุ่มของน้ำมันหอมระเหย จึงต้องปรับการสกัดสารสกัดจากมะกรูด โดยเปรียบเทียบการใช้กระบวนการสกัดเย็น และการสกัดโดยใช้ตัวทำละลายอินทรีย์
2.สารสกัดที่ได้อยู่ระหว่างการทดสอบคุณสมบัติทางชีวภาพของสารที่สกัดได้ เพื่อใช้ประกอบการเลือกสภาวะที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการสกัดสารสำคัญให้สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายมากขึ้น โดยการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดแต่ละชนิด ด้วยวิธี Disc diffusion ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียชนิดต่างๆ คือ Escherichia coli, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Salmonella typhi, Shigella sonei, Pseudomonas aeruginosa และ Klebsiella pneumoniae เปรียบเทียบผลกับยา Ceftriaxone และฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Malassezia furfur และ Candida albicans เปรียบเทียบกับยา Ketoconazole
3.คณะผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาสูตรพื้นฐานของแชมพู ครีมนวดผม และโลชั่น ให้มีลักษณะเนื้อสัมผัสที่ใกล้เคียงกับท้องตลาดเป็นที่นิยมของผู้บริโภค และมีอายุการเก็บรักษาที่เพิ่มขึ้น และอยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการผลิตสบู่อินทรีย์ ซึ่งจะได้ทำการเพิ่มส่วนผสมจากสมุนไพรของชุมชนต่อไป

ปัญหา/อุปสรรค
1.เนื่องจากพืชสมุนไพรในชุมชนแพะป่าห้า ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีการเพาะปลูกในแต่ละครัวเรือน ซึ่งมีการดูแลรักษาต่างกัน ทำให้ผลผลิตที่ได้มีจำนวนที่ไม่สม่ำเสมอ ในช่วงเวลาที่เริ่มทำการศึกษาวิจัย
2.สาระสำคัญในมะกรูดจัดอยู่ในกลุ่มของน้ำมันหอมระเหย จึงต้องปรับการสกัดสารสกัดจากมะกรูด โดยเปรียบเทียบการใช้กระบวนการสกัดเย็น และการสกัดโดยใช้ตัวทำละลายอินทรีย์
3.กลุ่มผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นกลุ่มประชากรในชุมชน ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับน้อยถึงปานกลาง จึงต้องมีการปรับสูตรพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ให้สามารถผลิตได้ง่ายและไม่ยุ่งยากในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์

รายชื่อผู้เข้ารับบริการ :
 
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 4
วันที่รายงาน 26/9/2560
กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนแพะป่าห้า ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
พื้นที่ดำเนินการ
เชียงใหม่
ผลการดำเนินงาน
การดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการให้แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แต่เนื่องจากตัวอย่างผลิตภัฑณ์ที่ได้ทำการพัฒนาอยู่ระหว่างการศึกษาอายุของผลิตภัณฑ์ (shelf life) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีอายุการเก็บรักษามากกว่าแผนการพัฒนาที่กำหนดไว้ จึงต้องขยายเวลาการทดสอบ เพื่อให้ได้อายุของผลิตภัณฑ์ที่แท้จริง และมีการทดสอบอายุผลิตภัณฑ์
ซ้ำอีก ๑ ครั้ง ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

ดังนั้นเพื่อดำเนินงานโครงการฯให้แล้วเสร็จ จึงขอขยายเวลาการดำเนินงานโครงการฯ เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยแนบแผนการดำเนินกิจกรรมการขอขยายเวลา ตามหนังสือ ศธ ๐๕๒๓.๖/๒๕๗๔ ที่จัดส่งให้กระทรวงแล้ว
ปัญหา/อุปสรรค
-
รายชื่อผู้เข้ารับบริการ :
 
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M