รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ : การปรับปรุงกระบวนการย้อมมะเกลือให้ปราศจากฝุ่น

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีงบประมาณ : 2560 สถานะโครงการ :   โครงการที่ได้รับอนุมัติ
ประเภทกิจกรรม : วิจัยและพัฒนาต่อยอด
วัตถุประสงค์ :
(โดยย่อ)  
1.ค้นหาปัจจัยของกระบวนการย้อมมะเกลือให้ปราศจากฝุ่น
2.เพื่อหารูปแบบกระบวนการย้อมมะเกลือที่ปราศจากฝุ่นในระดับวิสาหกิจชุมชน
3.เพื่อถ่ายทอดกระบวนการย้อมมะเกลือที่ปราศจากฝุ่นให้กับผู้ผลิตผ้าทอมือ
E-mail : ส่งเมล์ไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ jermkuan@yahoo.com
กลุ่มเป้าหมาย
1. วิสาหกิจชุมชน /OTOP จำนวน 25 คน
จำนวนครั้ง : 1  (ของการดำเนินการ)
เริ่มดำเนินโครงการ : 1 มกราคม 2560 [01/01/2560]
สิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2560 [30/09/2560]
คลัสเตอร์ : สิ่งทอ ผ้า
KPI :
พื้นที่ดำเนินการ : เชียงใหม่
รายชื่อผู้สนใจที่ลงทะเบียนออนไลน์
แผนการดำเนินงาน
กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1.ศึกษากระบวนการย้อมมะเกลือของผู้ประกอบการ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
[1/1/2560- 31/1/2560]
เริ่ม : 1/1/2560 , สิ้นสุด : 31/1/2560
2.ศึกษาทดลองกระบวนการย้อมมะเกลือปราศจากฝุ่นใน ห้องปฏิบัติการและทดสอบคุณภาพการย้อม
[1/1/2560- 30/4/2560]
เริ่ม : 1/1/2560 , สิ้นสุด : 30/4/2560
3.ศึกษาทดลองกระบวนการยอ้มมะเกลือปราศจากฝุ่นใน ระดับวิสาหกจิชุมชน
[1/4/2560- 31/7/2560]
เริ่ม : 1/4/2560 , สิ้นสุด : 31/7/2560
4.อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้
[1/7/2560- 31/7/2560]
เริ่ม : 1/7/2560 , สิ้นสุด : 31/7/2560
5.ติดตามผล
[1/8/2560- 30/9/2560]
เริ่ม : 1/8/2560 , สิ้นสุด : 30/9/2560
6.จัดทำรายงาน
[1/9/2560- 30/9/2560]
เริ่ม : 1/9/2560 , สิ้นสุด : 30/9/2560
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 1
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 2
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 3
วันที่รายงาน 5/7/2560
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ผลิตผ้าทอมือ ย้อมสีธรรมชาติ
พื้นที่ดำเนินการ
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ผลการดำเนินงาน
ได้ทำการศึกษากระบวนการย้อมมะเกลือของผู้ประกอบการในอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และในระหว่างการศึกษาทดลองกระบวนการยอ้มมะเกลือปราศจากฝุ่นในระดับห้องปฏิบัติการ
ปัญหา/อุปสรรค
-
รายชื่อผู้เข้ารับบริการ :
 
วันที่รายงาน 5/7/2560
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
พื้นที่ดำเนินการ
ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ผลการดำเนินงาน
1.ศึกษากระบวนการย้อมมะเกลือของวิสาหกิจกลุ่มทอผ้าแม่สีดานาคอเรือ โดยศึกษากระบวนการย้อมทีทำอยู่ปัจจุบัน (ขนาดของมะเกลือที่บด การทำความสะอาดเส้นด้ายก่อนย้อม การเตรียมน้ำย้อม การกรองน้ำย้อม กระบวนการย้อม การทำความสะอาดเส้นด้ายหลังย้อม)
2. ศึกษากระบวนการย้อมในระดับห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งศึกษาผลของน้ำหนักเส้นด้ายที่เปลี่ยนไปก่อนแและหลังย้อมตรวจสอบคุณภาพการย้อม เพื่อคัดเลือกวิธีการย้อมที่มีประสิทธิภาพสำหรับขยายสู่ชุมชน
ได้กระบวนการย้อมมะเกลือที่ปราศจากฝุ่น โดยต้องให้ความสำคัญกับ
- การเตรียมน้ำย้อม
- การกรองน้ำย้อม
- การทำความสะอาดเส้นด้ายหลังการย้อม
3. เตรียมพร้อมสำหรับการนำกระบวนการย้อมในห้องปฏิบัติการมาขยายสู่ชุมชน โดย
- เตรียมเครื่องบดสำหรับบดมะเกลือให้ได้ขนาดตามทีกำหนด
- เตรียมอุปกรณ์การกรองน้ำย้อม โดยปรับปรุงให้เหมาะกับการย้อมในปริมาณมาก
ปัญหา/อุปสรรค
-
รายชื่อผู้เข้ารับบริการ :
 
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 4
วันที่รายงาน 28/9/2560
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ผลิตผ้าทอมือ ย้อมสีธรรมชาติใน อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
พื้นที่ดำเนินการ
1.ทำการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2.ทำการทดลองกระบวนการย้อมในระดับวิสาหกิจชุมชนที่วิสาหกิจชุมชนผ้าย้อมสีธรรมชาตินาคอเรือ ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 3.ถ่ายทอดกระบวนการย้อมมะเกลือปราศจากฝุ่นให้กับผู้ผลิตผ้าทอมือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ผลการดำเนินงาน
การทดลองกระบวนการย้อมในวิสาหกิจชุมชน ได้วิธีการย้อมมะเกลือในระดับวิสาหกิจชุมชน ดังนี้
1. การบดมะเกลือ ช่วยทำให้ได้สีเข้มมากขึ้น ดังนั้น ในการย้อมครั้งที่ 2 ไม่ต้องใส่มะเกลือเพิ่ม ทำให้ลดต้นทุน
2. การหมักเส้นด้าย ในครั้งที่ 1 ไม่จำเป็นต้องตาก ให้หมักในถุงทิ้งไว้ 1 คืนแล้วนำมาย้อมรอบสอง
3. การทำความสะอาดเส้นด้าย ต้องล้างอย่างน้อย 3 ครั้ง น้ำสุดท้ายให้ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม เพื่อให้เส้นด้ายนุ่มและลื่นมากขึ้น
4. ก่อนตากเส้นด้าย ควรสะบัดให้กาก/ฝุ่นของมะเกลือออกให้มากที่สุด
ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ทอและผู้กวักด้าย พบว่า เส้นด้ายที่ย้อมด้วยวิธีการใหม่มีฝุ่นน้อยลง นุ่มและทอได้ง่ายมากขึ้น
การอบรมมะเกลือปราศจากฝุ่น
- อบรมวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ วิสาหกิจชุมชนผ้าย้อมสีธรรมชาตินาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
- ผู้เข้าร่วมอบรม 25 คน
- มีผู้นำวิธีการย้อมไปใช้ 5 ราย
ปัญหา/อุปสรรค
การอบรมเลื่อนจากแผนที่วางไว้ เนื่องจากผู้ผลิตผ้าทอมือติดไปออกงานแสดงสินค้า ส่งผลให้มีเวลาในการติดตามน้อย
รายชื่อผู้เข้ารับบริการ : 20179281220161.xls
 
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M