รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ : โครงการสำรวจข้อมูลและตรวจวิเคราะห์คุณภาพของขมิ้นชันในพื้นที่ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ปีงบประมาณ : 2559 สถานะโครงการ :   โครงการที่ได้รับอนุมัติ
ประเภทกิจกรรม : วิจัยและพัฒนาต่อยอด
วัตถุประสงค์ :
(โดยย่อ)  
1. เพื่อสำรวจพื้นที่เพาะปลูกขมิ้นชันในตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
2. เพื่อวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของขมิ้นชันในตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
3. เพื่อรวบรวมและประมวลข้อมูลจากการสำรวจและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
E-mail : ส่งเมล์ไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ dongrutrada@hotmail.com, rossainday@hotmail.com, annthida@hotmail.com, thidarat@tsu.ac.th
กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุมแม่บ้าน / เกษตรกร จำนวน 25 คน
จำนวนครั้ง : 1  (ของการดำเนินการ)
เริ่มดำเนินโครงการ : 1 มกราคม 2559 [01/01/2559]
สิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2559 [30/09/2559]
คลัสเตอร์ : เกษตร ประมง ปศุสัตว์
KPI : 1. ผลงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีแล้วเสร็จตามแผน 1
2. จำนวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 25 คน
3. ร้อยละผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความพึงพอใจผลงานฯ ร้อยละ 40
พื้นที่ดำเนินการ : พัทลุง
รายชื่อผู้สนใจที่ลงทะเบียนออนไลน์
แผนการดำเนินงาน
กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1.1) การสำรวจพื้นที่เพาะปลูกขมิ้นชันในหมู่ที่ 1-9 ของตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยการลงพื้นที่หาข้อมูลเบื้องต้นกับผู้นำของตำบล ลานข่อย และใช้แบบสอบถามร่วมกับการสัมภาษณ์ใน การเก็บรวบรวมข้อมูลการปลูกขมิ้นชัน โดยสรุปมาใน รูปของข้อมูลเชิงคุ
[15/6/2559- 18/6/2559]
เริ่ม : 15/6/2559 , สิ้นสุด : 18/6/2559
2.แบ่งกลุ่มสำหรับทำการสุ่มตรวจในแต่ละหมู่บ้าน เกษตรกรผู้ปลูกที่มีการใช้พื้นที่ใกล้กันหรือติดกันจะ ทำการตรวจจุดเดียว หรือตามความเหมาะสม วิเคราะห์ คุณภาพทางกายภาพ และทางเคมีของขมิ้นชัน
[20/6/2559- 31/7/2559]
เริ่ม : 20/6/2559 , สิ้นสุด : 31/7/2559
3.วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ : น้ำหนักเหง้าขมิ้นสด จำนวนของแง่งขมิ้นในหนึ่งเหง้าขมิ้นสด
[1/7/2559- 20/8/2559]
เริ่ม : 1/7/2559 , สิ้นสุด : 20/8/2559
4.วิเคราะห์คุณภาพทางเคมี : วิเคราะห์ปริมาณสารเคอร์คูมิน (curcumin content) ปริมาณน้ำมันหอมระเหย
[15/8/2559- 15/9/2559]
เริ่ม : 15/8/2559 , สิ้นสุด : 15/9/2559
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 1
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 2
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 3
วันที่รายงาน 5/7/2559
กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชันพื้นที่ตำบลลานข่อย อำเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง
พื้นที่ดำเนินการ
ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ผลการดำเนินงาน
1.ทำการลงพื้นที่ตำบลลานข่อย เพื่อทำความเข้าใจกับผู้นำกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชันโดยเริ่มที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 9
2.หาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้ในการสำรวจจากสำนักงานเกษตรอำเภอปาพะยอม ซึ่งเป็นข้อมูลการปลูกขมิ้นชันของเกษตรกร ปี พ.ศ. 2557-2558 ซึ่งพบว่าพื้นที่ที่มีการปลูกขมิ้นชันกันมากในตำบลลานข่อยจะมีเพียง 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3 5 8 และหมู่ที่ 9 โดยมีชื่อหมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้าน คือ ลานข่อย ห้วยหลุด ทุ่งชุมพล ห้วยเรียน ถ้าลา มาดนั่ง ห้วยศรีเกสร ห้วยรำพึง ควนยาว โดยมีเนื้อที่ปลูกรวมทั้งหมด 150 ไร่ และ 291 ไร่ ข้อมูลในปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2558 ตามลำดับ
3.ประสานงานกับเทศบาลตำบลลานข่อย เพื่อสนับสนุนเรื่องแผนผังหมู่บ้านเพื่อใช้ในการสำรวจพื้นที่ และการขอความช่วยเหลืออื่นๆ ที่จะเอื้อต่อการสำรวจและการวางแผนสำหรับงานการพัฒนาในอนาคต
4.วางแผนการจัดการสำรวจพื้นที่กับผู้นำกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชัน
5.จัดทำแบบสอบถามและจัดเตรียมการทดสอบแบบสอบถามต้นแบบเพื่อใช้ประกอบการสำรวจ

ปัญหา/อุปสรรค
รอบการปลูกขมิ้นชันของแต่ละหมู่บ้านอาจยังไม่สามารถเก็บตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์ได้
รายชื่อผู้เข้ารับบริการ :
 
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 4
วันที่รายงาน 29/9/2559
กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชั้น ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่ปลูกขมิ้นชั้นหมู่ที่ 3 4 5 8 และ 9 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ผลการดำเนินงาน
1.ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์เกษตรกรหมูที่ 3 4 5 6 8 และ 9 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยการใช้แบบสอบถามกับการสัมภาษณ์ โดยการสุ่มตัวอย่างเกษตรกรบางราย
2. เก็บตัวอย่างขมิ้นชันในแต่ละพื้นที่บางส่วนมาทำการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ โดยตรวจสอบน้ำหนักเหง้าขมิ้น สีภายนอก ภายในของขมิ้น จำนวนแง่ง ขนาดความกว้าง-ยาวของแง่ง และสีภายนอก ภายในของแง่งมิ้น
3. ส่งตัวอย่างวิเคราะห์คุณภาพขมิ้นชัน โดยตรวจหาปริมาณสารเคอร์คิวมินอยด์ และปริมาณน้ำมันหอมระเหยในขมิ้น ซึ่งทำการส่งวิเคราะห์หมู่บ้านละ 2 ตัวอย่าง โดยแยกตัวอย่างละ 2 ส่วน ส่วนของหัวขมิ้น กับแง่งขมิ้น ซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจวิเคราะห์ อยู่ระหว่างการตรวจประมาณ 30 วัน ทำการ
ปัญหา/อุปสรรค
ไม่มี
รายชื่อผู้เข้ารับบริการ :
 
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M