รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ : เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืช
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีงบประมาณ : 2559 สถานะโครงการ :   โครงการที่ได้รับอนุมัติ
ประเภทกิจกรรม : วิจัยและพัฒนาต่อยอด
วัตถุประสงค์ :
(โดยย่อ)  
1.เพื่อพัฒนาเครื่องหยอดเมล้ดพันธ์พืชที่มีกลไกการทำงานและควบคุมที่พัฒนาต่อยอดมาจากเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถว
2.เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรสำหรับการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง
E-mail : ส่งเมล์ไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ mathanees@nu.ac.th
กลุ่มเป้าหมาย
1. วิสาหกิจชุมชน /OTOP จำนวน 1 คน
จำนวนครั้ง : 1  (ของการดำเนินการ)
เริ่มดำเนินโครงการ : 20 กุมภาพันธ์ 2559 [20/02/2559]
สิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2559 [30/09/2559]
คลัสเตอร์ : เกษตร ประมง ปศุสัตว์
KPI : 1.จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีแล้วเสร็จตามแผน (เรื่อง) 1 เรื่อง
พื้นที่ดำเนินการ : 0
รายชื่อผู้สนใจที่ลงทะเบียนออนไลน์
แผนการดำเนินงาน
กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1.สำรวจข้อมูล ศึกษาวิธีการปลูกพืชทนแล้ง
[1/2/2559- 31/3/2559]
เริ่ม : 1/2/2559 , สิ้นสุด : 31/3/2559
2.การออกแบบและพัฒนาเครื่อง
[1/3/2559- 31/8/2559]
เริ่ม : 1/3/2559 , สิ้นสุด : 31/8/2559
3.การทดสอบเครื่อง
[1/6/2559- 31/8/2559]
เริ่ม : 1/6/2559 , สิ้นสุด : 31/8/2559
4.การวิเคราะห์และสรุปผล
[1/9/2559- 30/9/2559]
เริ่ม : 1/9/2559 , สิ้นสุด : 30/9/2559
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 1
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 2
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 3
วันที่รายงาน 5/7/2559
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชผักปลอดภัยบ้านแม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลกที่สนใจ
พื้นที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผลการดำเนินงาน
ทำการออกแบบชุดเปิดร่องและชุดกลบเมล็ด ที่จะติดตั้งเข้ากับตัวเครื่องหยอดเมล็ด เพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวโพดและพืชตระกูลถั่ว
ปัญหา/อุปสรรค
งบประมาณโครงการได้รับค่อนข้างล่าช้ากว่ากำหนด
รายชื่อผู้เข้ารับบริการ :
 
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 4
วันที่รายงาน 30/9/2559
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตพืชผักปลอดภัยแม่ระกา
พื้นที่ดำเนินการ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชุมชนบ้านแม่ระกา จ.พิษณุโลก
ผลการดำเนินงาน
ได้แบบส่วนประกอบหลักของกลไกที่ทำการดัดแปลงของเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์แล้ว และอยู่ระหว่างการสร้างชิ้นงาน
ปัญหา/อุปสรรค
ช่างที่รับสร้างชิ้นงานไม่ส่งงานตามเวลาที่ตกลงกันไว้ และเมื่อไปรับงาน พบปัญหาสร้างออกมาไม่ตรงกับแบบ เมื่อให้แก้ไข ช่างปฏิเสธที่จะแก้ให้ และให้ไปหาที่อื่นทำแทน
รายชื่อผู้เข้ารับบริการ :
 
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M