รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ : การพัฒนาชุมชนต้นแบบการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมระหว่างขนะอินทรีย์ฟางข้าวและมูลสัตว์ในสภาวะที่มีตัวกลางยึดเกาะใน อำเภอสันทราย และอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีงบประมาณ : 2559 สถานะโครงการ :   โครงการที่ได้รับอนุมัติ
ประเภทกิจกรรม : วิจัยและพัฒนาต่อยอด
วัตถุประสงค์ :
(โดยย่อ)  
1.เพื่อพัฒนาต้นแบบการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับครัวเรือน ด้วยการย่อยสลายร่วมระหว่างมูลสัตว์ ฟางข้าว และขยะอินทรีย์จากครัวเรือน ในสภาวะที่มีตัวกลางยึดเกาะ
2.เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์จากครัวเรือนและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
E-mail : ส่งเมล์ไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ jewysukasem@hotmail.com
กลุ่มเป้าหมาย
1. นักวิชาการ/นักศึกษา/อื่น ๆ จำนวน 60 คน
จำนวนครั้ง : 1  (ของการดำเนินการ)
เริ่มดำเนินโครงการ : 1 มีนาคม 2559 [01/03/2559]
สิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2559 [30/09/2559]
คลัสเตอร์ : พลังงาน แก๊ส ไบโอดีเซล
KPI : 1.ผลงานวิจัยต่อและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีแล้วเสร็จตามแผน 1 งานวิจัย
2.จำนวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน) 60
3.จำนวนผู้ต้องการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับครัวเรือน 5-10 ครัวเรือน
4.ร้อยละของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความพึงพอใจในผลงานฯ ร้อยละ 80
พื้นที่ดำเนินการ : เชียงใหม่
รายชื่อผู้สนใจที่ลงทะเบียนออนไลน์
แผนการดำเนินงาน
กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1.การเตรียมมูลสัตว์ฟางข้าว และเศษขยะอินทรีย์จากครัว เรือน
[1/3/2559- 30/4/2559]
เริ่ม : 1/3/2559 , สิ้นสุด : 30/4/2559
2.การศึกษาคุณสมบัติและองค์ประกอบของขยะอินทรีย์ ฟางข้าว และมูลสัตว์ ในการนำมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ
[1/4/2559- 31/5/2559]
เริ่ม : 1/4/2559 , สิ้นสุด : 31/5/2559
3.การคัดเลือกชนิดตัวกลางยึดเกาะที่มีต่อประสิทธิภาพของ กระบวนการหมักก๊าซชีวภาพ
[1/5/2559- 30/6/2559]
เริ่ม : 1/5/2559 , สิ้นสุด : 30/6/2559
4.การออกแบบและจัดสร้างระบบหมักก๊าซชีวภาพ
[1/5/2559- 30/6/2559]
เริ่ม : 1/5/2559 , สิ้นสุด : 30/6/2559
5.การติดตั้งระบบหมักก๊าซชีวภาพในครัวเรือนเป้าหมาย และประเมินประสิทธิภาพของการหมักก๊าซชีวภาพ
[1/6/2559- 31/8/2559]
เริ่ม : 1/6/2559 , สิ้นสุด : 31/8/2559
6.การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
[1/6/2559- 31/8/2559]
เริ่ม : 1/6/2559 , สิ้นสุด : 31/8/2559
7.สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานการวิจัย
[1/8/2559- 30/9/2559]
เริ่ม : 1/8/2559 , สิ้นสุด : 30/9/2559
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 1
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 2
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 3
วันที่รายงาน 5/7/2559
กลุ่มเป้าหมาย
1.หมู่บ้านแม่โจ้ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ตำบลหนองหาร 2.หมู่บ้านหนอง อบต.ห้วยทรายปลามัน (หมู่บ้านเศรษบกิจพอเพียงต้นแบบปี 2557) 3.หมู่บ้านวังป้อง เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
พื้นที่ดำเนินการ
1.หมู่บ้านแม่โจ้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2.หมู่บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 3.เทศบาล ตำบลเหมืองแก้วหมู่บ้านวังป้อง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ผลการดำเนินงาน
จัดเตรียมมูลสัตว์ ฟางข้าง และเศษขยะอินทรีย์จากครัวเรือน ศึกษาคุณสมบัติและองค์ประกอบของขยะอินทรีย์ ฟางข้าว และมูลสัตว์ ในการนำมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพและการทดสอบ BMP ในระดับห้องปฏิบัติการ ทำการคัดเลือกชนิดตัวกลางยึดเกาะ (Adsorbent) ที่มีต่อประสิทธิภาพของกระบวนการหมักก๊าซชีวภาพ ออกแบบและจัดสร้างระบบหมักก๊าซชีวภาพ พร้อมติดตั้งระบบหมักก๊าซชีวภาพในครัวเรือนเป้าหมาย และประเมินประสิทธิภาพของการหมักก๊าซชีวภาพ โดยจะดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนในช่วงต่อไป
ปัญหา/อุปสรรค
-
รายชื่อผู้เข้ารับบริการ :
 
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 4
วันที่รายงาน 29/9/2559
กลุ่มเป้าหมาย
-
พื้นที่ดำเนินการ
เชียงใหม่
ผลการดำเนินงาน
ดร.ณัฐต์ณิชา สุขเกษม ขอขยายเวลาดำเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค
-
รายชื่อผู้เข้ารับบริการ :
 
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M