รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ : การเพาะเห็ดแครงในถุงพลาสติกสู่การแปรรูปเห็ดแครงรูปแบบต่างๆ ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
(โครงการผลักดันโดย อสวท.)

คลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
ปีงบประมาณ : 2558 สถานะโครงการ :   โครงการที่ได้รับอนุมัติ
ประเภทกิจกรรม : วิจัยและพัฒนาต่อยอด
วัตถุประสงค์ :
(โดยย่อ)  
E-mail : ส่งเมล์ไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ Prayoonpn@hotmail.com
กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุมแม่บ้าน / เกษตรกร จำนวน 40 คน
จำนวนครั้ง : 1  (ของการดำเนินการ)
เริ่มดำเนินโครงการ : 1 มิถุนายน 2558 [01/06/2558]
สิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2558 [30/09/2558]
คลัสเตอร์ : เกษตร ประมง ปศุสัตว์
KPI :
พื้นที่ดำเนินการ : ปัตตานี
รายชื่อผู้สนใจที่ลงทะเบียนออนไลน์
แผนการดำเนินงาน
กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1.1.อนุมัติโครงการ
[1/9/2558- 30/9/2558]
เริ่ม : 1/9/2558 , สิ้นสุด : 30/9/2558
2.2.ติดต่อประสานงาน กลุ่มเป้าหมาย
[1/10/2558- 31/12/2558]
เริ่ม : 1/10/2558 , สิ้นสุด : 31/12/2558
3.3.ดำเนินโครงการ
[1/1/2559- 29/2/2559]
เริ่ม : 1/1/2559 , สิ้นสุด : 29/2/2559
4.3.1การฝึกอบรม
[1/3/2559- 30/4/2559]
เริ่ม : 1/3/2559 , สิ้นสุด : 30/4/2559
5.4.ติดตามผลและ ประเมินผลโครงการ
[1/4/2559- 31/5/2559]
เริ่ม : 1/4/2559 , สิ้นสุด : 31/5/2559
6.5.รายงานสรุปผล จัดทำข้อเสนอแนะ
[1/6/2559- 30/6/2559]
เริ่ม : 1/6/2559 , สิ้นสุด : 30/6/2559
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 1
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 2
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 3
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 4
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M