รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้เหลืองโคราชเพื่อต่อยอดเชิงพานิชย์
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีงบประมาณ : 2558 สถานะโครงการ :   โครงการที่ได้รับอนุมัติ
ประเภทกิจกรรม : วิจัยและพัฒนาต่อยอด
วัตถุประสงค์ :
(โดยย่อ)  
E-mail : ส่งเมล์ไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ arak@sut.ac.th
กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุมแม่บ้าน / เกษตรกร จำนวน 1 คน
จำนวนครั้ง : 1  (ของการดำเนินการ)
เริ่มดำเนินโครงการ : 1 กุมภาพันธ์ 2558 [01/02/2558]
สิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2558 [30/09/2558]
คลัสเตอร์ : เกษตร ประมง ปศุสัตว์
KPI :
พื้นที่ดำเนินการ : นครราชสีมา
รายชื่อผู้สนใจที่ลงทะเบียนออนไลน์
แผนการดำเนินงาน
กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1.เตรียมการจัดซื้อจัดหาต้นพันธุ์ดี วัสดุเกษตร วัสดุ วิทยาศาสตร์ เตรียมอาหารเพาะเลี้ยง
[1/1/2558- 31/1/2558]
เริ่ม : 1/1/2558 , สิ้นสุด : 31/1/2558
2.ขั้นตอนเพาะเลี้ยง “ผลของฮอร์โมนฯ ต่อการเกิด PLBs” - คัดเลือกหน่ออ่อน - ชักนำให้เกิด PLBs - บันทึกข้
[1/2/2558- 31/3/2558]
เริ่ม : 1/2/2558 , สิ้นสุด : 31/3/2558
3.ขั้นตอนเพาะเลี้ยง “ผลของฮอร์โมนฯ ต่อการเพิ่ม PLBs” - เพิ่มปริมาณ PLBs - บันทึกข้อมูลเป็นระยะ
[1/4/2558- 31/8/2558]
เริ่ม : 1/4/2558 , สิ้นสุด : 31/8/2558
4.ขั้นตอนเพาะเลี้ยง “ผลฯ ต่อการเพิ่ม PLBs” - ชักนำ PLBs ไปเป็นต้นพร้อมออกขวด - บันทึกข้อมูลเป็นระยะ
[1/9/2558- 30/9/2558]
เริ่ม : 1/9/2558 , สิ้นสุด : 30/9/2558
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 1
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 2
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 3
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 4
วันที่รายงาน 24/8/2558
กลุ่มเป้าหมาย
กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
พื้นที่ดำเนินการ
ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มทส. และเทศบาลตำบลสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ผลการดำเนินงาน
ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาต่อยอดฯ :
1. ศึกษาชนิดและระดับความเข้มข้นของฮอร์โมนกลุ่มไซโตไคนินต่อการเกิด PLBs ในกล้วยไม้ฯ
1.1 เลือกหน่ออ่อนจากต้นแม่ นำมาฟอกฆ่าเชื้อด้วยสารละลายคลอร็อกซ์ความเข้มข้น 20% นาน 10 นาที จากนั้น นำมาล้างด้วยน้ำที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 3 ครั้ง ลอกกาบใบออกทีละชั้นให้เหลือเฉพาะส่วนของลำต้น ตัดเอาส่วนของเนื้อเยื่อให้มีตาติดมาด้วย 1 ตาต่อชิ้น
1.2 นำชิ้นเนื้อเยื่อที่ได้นั้นไปวางเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งสูตร Murashige and Skoog (1962) โดยใส่ฮอร์โมนในกลุ่มของไซโตไคนิน (ชนิดและระดับแตกต่างกัน) เพื่อชักนำให้เกิด PLBs จากนั้นนำไปเลี้ยงในสภาพให้แสง 16 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 25±1 องศาเซลเซียส ความเข้มแสง 40 µmol/m2s1 เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์
2. ศึกษาชนิดและระดับความเข้มข้นของฮอร์โมนกลุ่มไซโตไคนินต่อการเพิ่มจำนวน PLBs ในกล้วยไม้ฯ
2.1 นำ PLBs ที่ได้จากข้อ 1.2) เลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งสูตร Murashige and Skoog (1962) โดยใส่ฮอร์โมนในกลุ่มของไซโตไคนิน(ชนิดและระดับแตกต่างกัน) เพื่อเพิ่มปริมาณของ PLBs ในสภาพให้แสง 16 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 25±1 องศาเซลเซียส ความเข้มแสง 40 µmol/m2s1 เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ จากนั้นนำ PLBs ที่ได้ไปเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งสูตร Vacin and went เพื่อชักนำให้เกิดต้นอ่อน (เลี้ยงในสภาพให้แสง 16 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 25±1 องศาเซลเซียส ความเข้มแสง 40 µmol/m2s1 เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์
ผลการดำเนินงาน
ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2558 อยู่ในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอน ข้อ 1.2 คือ “นำชิ้นเนื้อเยื่อที่ได้นั้นไปวางเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งสูตร Murashige and Skoog (1962) โดยใส่ฮอร์โมนในกลุ่มของไซโตไคนิน (ชนิดและระดับแตกต่างกัน) เพื่อชักนำให้เกิด PLBs จากนั้นนำไปเลี้ยงในสภาพให้แสง 16 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 25±1 องศาเซลเซียส ความเข้มแสง 40 µmol/m2s1 เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์”

ปัญหา/อุปสรรค
-
รายชื่อผู้เข้ารับบริการ :
 
วันที่รายงาน 29/9/2558
กลุ่มเป้าหมาย
กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่ดำเนินการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี : ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พื้นที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้เทคโนโลยี : เทศบาลตำบลสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ผลการดำเนินงาน
- จัดซื้อ จัดหา ต้นพันธุ์ดี วัสดุการเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว
- คัดเลือกต้นกล้วยไม้เหลืองโคราชที่มีลักษณะที่ต้องการ
- นำไปเพิ่มปริมาณต้นในสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มีชนิดและระดับฮอร์โมนแตกต่างกัน
ปัญหา/อุปสรรค
ระดับความเข้มข้นของฮอร์โมนที่ได้จากการทดลองสูตรอาหาร ยังไม่เป็นที่พึงพอใจของทีมวิจัย
รายชื่อผู้เข้ารับบริการ :
 
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M