รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ : การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องเพาะกล้านาโยนแบบครบวงจรสู่เครือข่ายเกษตรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เขตจังหวัดอุตรดิตถ์
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ปีงบประมาณ : 2558 สถานะโครงการ :   โครงการที่ได้รับอนุมัติ
ประเภทกิจกรรม : วิจัยและพัฒนาต่อยอด
วัตถุประสงค์ :
(โดยย่อ)  
1. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่องเพาะกล้านาโยนแบบครบวงจรกับการเพาะกล้านาโยนของชุมชน
2. เพื่อพัฒนาสื่อสารสนเทศสำหรับกระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เครือข่ายเกษตรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เขตจังหวัดอุตรดิตถ์
E-mail : ส่งเมล์ไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ saran.ek@gmail.com
กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุมแม่บ้าน / เกษตรกร จำนวน 0 คน
จำนวนครั้ง : 1  (ของการดำเนินการ)
เริ่มดำเนินโครงการ : 1 ตุลาคม 2557 [01/10/2557]
สิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2558 [30/09/2558]
คลัสเตอร์ : เกษตร ประมง ปศุสัตว์
KPI : ทางเศรษฐกิจ
1. กลุ่มเกษตรกรได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดต้นทุนการผลิตแบบครบวงจร
2. เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถต่อยอดให้กลุ่มเกษตรกรพัฒนาการทำเกษตรกรรมในเชิงพาณิชย์ได้
3. เครื่องเพาะกล้านาโยนแบบครบวงจรสามารถเป็นต้นแบบของเทคโนโลยีที่ชุมชนสามารถใช้ได้จริง และสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรทางด้านการขายได้
ทางสังคม
1. เทคโนโลยีเครื่องเพาะกล้านาโยนเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถเป็นเทคโนโลยีต้นแบบที่ให้เกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
2. เทคโนโลยีสามารถทำให้กลุ่มเกษตรกรในชุมชนปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำการเกษตรสมัยใหม่ที่ใช้ความรู้ ภูมิปัญญาควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีได้
พื้นที่ดำเนินการ : อุตรดิตถ์
รายชื่อผู้สนใจที่ลงทะเบียนออนไลน์
แผนการดำเนินงาน
กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์
[1/1/2558- 31/1/2558]
เริ่ม : 1/1/2558 , สิ้นสุด : 31/1/2558
2.ดำเนินการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีด้วย กระบวนการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน
[1/2/2558- 31/3/2558]
เริ่ม : 1/2/2558 , สิ้นสุด : 31/3/2558
3.ทดสอบประสิทธิภาพโดยการใช้จริงในชุมชน
[1/4/2558- 31/5/2558]
เริ่ม : 1/4/2558 , สิ้นสุด : 31/5/2558
4.ปรับปรุงแก้ไขและวิเคราะห์ผลประเมินผล
[1/6/2558- 31/7/2558]
เริ่ม : 1/6/2558 , สิ้นสุด : 31/7/2558
5.จัดทำรูปเล่มรายงานผลวิจัยฉบับสมบูรณ์
[1/8/2558- 30/9/2558]
เริ่ม : 1/8/2558 , สิ้นสุด : 30/9/2558
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 1
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 2
วันที่รายงาน 5/4/2558
กลุ่มเป้าหมาย
แกนนำผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ของ อ.พิชัย เข้าร่วมจำนวน 50 คน
พื้นที่ดำเนินการ
กลุ่มเกษตรกรข้าวอินทรีย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ผลการดำเนินงาน
การออกแบบและพัฒนาเครื่องเพาะกล้านาโยนด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะกล้านาโยน
เพื่อทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการเพาะกล้านาโยนและความต้องการในการใช้งานเครื่องเพาะกล้านาโยนที่เหมาะสม
2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้ออกแบบสร้างชิ้นงานที่เหมาะสมกับชุมชน เพื่อให้ได้รูปแบบชิ้นงานที่สามารถออกแบบโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ชุมชนสามารถดูแลเองได้
3. ดำเนินงานออกแบบสร้างชิ้นงาน โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลออกแบบสร้างชิ้นงาน โดยใช้รูปแบบการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกแบบสร้างชิ้นงานร่วมกับกลุ่มปลูกข้าวนาโยน เพื่อได้ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบสร้างชิ้นงานที่เหมาะสมกับชุมชน 3 ระยะคือ 1. ก่อนพัฒนานวัตกรรม 2. ระหว่างพัฒนานวัตกรรม และ 3. หลังจากพัฒนานวัตกรรม

จากการศึกษาปัญหาจากกลุ่มผู้ผลิตข้าวนาโยน ต.ไร่อ้อย ได้พูดคุยและได้ลงไปเก็บข้อมูลจากโรงเรือนและสถานที่ที่ใช้ผลิตกล้านาโยน ได้รับข้อมูลจาก ผอ.แดง ผู้เชี่ยวชาญในการเพาะกล้านาโยน เกี่ยวกับปัญหาต่างๆได้แก่
- ปัญหาการสูญเสียเมล็ดพันธุ์
- การใช้เวลาในการหยอดเมล็ดข้าว
- การติดขัดของอุปกรณ์หยอดเมล็ดที่ใช้
- จำนวนเมล็ดต่อหลุมที่ไม่คงที่
- การใช้จำนวนคนในการหยอดเมล็ดมากเกินความจำเป็น
- ผลผลิตยังไม่ทันต่อความต้องการ

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้นำข้อมูลมาออกแบบเครื่องหยอดเมล็ดข้าวนาโยนโดยคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งานจริงและมีหลักการทำงานที่ตรงตามเงื่อนไขขั้นพื้นฐานของการทำข้าวนาโยน

การศึกษาและออกแบบการพัฒนาต่อยอดวิธีการหยอดเมล็ดข้าวสำหรับการเพาะกล้านาโยนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยดำเนินการออกแบบระบบชุดลำเลียงถาดเพาะกล้านาโยนโดยใช้หลักการสายพานลำเลียงขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบชุดหยอดเมล็ดข้าวโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับตำแหน่งและควบคุมการหยอดเมล็ดด้วยระบบควบคุมทางไฟฟ้าและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีโดยมีการออกแบบกลไกการทำงานของเครื่องที่ต้องการพัฒนาแบ่งออกเป็น 4 ระบบคือ
1. ระบบชุดลำเลียงถาดเพาะกล้านาโยนโดยใช้หลักการสายพานลำเลียงขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
2. ระบบชุดโรยดินครึ่งหลุม ชุดโรยเมล็ดข้าวและชุดโรยดินปิดหลุมโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับตำแหน่งถาดเพาะกล้าและควบคุมการโรยดินและเมล็ดข้าวด้วยระบบควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์
3. ระบบปรับความสม่ำเสมอของปริมาณดินและเมล็ดข้าว
4. ระบบตรวจสอบการทำงานและแจ้งเตือนผู้ใช้งานอัตโนมัติ

ข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะกล้านาโยนแกนนำผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ของ อ.พิชัย เข้าร่วมจำนวน 50 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558ปัญหา/อุปสรรค
คณะผู้วิจัยยังไม่ได้รับงบประมาณ จึงยังไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานในการออกแบบสร้างและพัฒนาต่อยอดได้
รายชื่อผู้เข้ารับบริการ :
 
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 3
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 4
วันที่รายงาน 30/9/2558
กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เขตจังหวัดอุตรดิตถ์
พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัดอุตรดิตถ์
ผลการดำเนินงาน
การออกแบบและสร้างนวัตกรรมเครื่องเพาะกล้านาโยนแบบครบวงจรร่วมกับชุมชนเพื่อให้ตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับการใช้งาน รวมทั้งทําการทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรม มีรายละเอียดดังนี้

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์ ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ได้ประเด็นปัญหาและแนวทางในการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน

2. ดำเนินการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีด้วย กระบวนการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 โดยนำรูปแบบนวัตกรรมนำเสนอแก่เกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกร และดำเนินการสร้างนวัตกรรมต่อไป

3. ทดสอบประสิทธิภาพโดยการใช้จริงในชุมชน วันที่ 14 สิงหาคม 2558 โดยทำการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานนวัตกรรมเครื่องเพาะกล้านาโยนแบบครบวงจรกับกลุ่มเกษตรกรเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและนำมาปรับปรุงนวัตกรรมต่อไป


4. ปรับปรุงแก้ไขและวิเคราะห์ผลประเมินผลและนำไปจัดแสดงถ่ายทอดนวัตกรรม ในงานมหกรรมนวัตกรรมภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2558 ซึ่งจัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยงานดังกล่าวมีผู้ให้ความสนใจเครื่องเป็นอย่างมาก จากการนํานวัตกรรมไปจัดแสดงในงานระดับชาตินวัตกรรมเครื่องเพาะกล้านาโยนแบบครบวงจรได้รับการยอมรับทั้งจากกลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานต่างๆ และมีความต้องการให้ผู้วิจัยนําเทคโนโลยีลงไปถ่ายทอดในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย
รวมทั้งมีความต้องการให้ผู้วิจัยผลิตนวัตกรรมเครื่องเพาะกล้านาโยนแบบครบวงจรในเชิงพานิชย์ และนวัตกรรมเครื่องเพาะกล้านาโยนแบบครบวงจรได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 นวัตกรรม ที่สามารถพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพานิชย์ โดยได้รับเกียรติให้เข้าร่วม MOU ในงานดังกล่าว

5. ขณะนี้ผลงานวิจัยพัฒนาต่อยอดได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

ปัญหา/อุปสรรค
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติมีความล่าช้า จึงส่งผลต่อการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว้
รายชื่อผู้เข้ารับบริการ : 2015930134991.xls
 
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M