รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ : ระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กจากก๊าซชีวภาพ
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีงบประมาณ : 2558 สถานะโครงการ :   โครงการที่ได้รับอนุมัติ
ประเภทกิจกรรม : วิจัยและพัฒนาต่อยอด
วัตถุประสงค์ :
(โดยย่อ)  
E-mail : ส่งเมล์ไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ wuttthisat.c@msu.ac.th
กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนครั้ง : 1  (ของการดำเนินการ)
เริ่มดำเนินโครงการ : 1 ตุลาคม 2557 [01/10/2557]
สิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2558 [30/09/2558]
คลัสเตอร์ : พลังงาน แก๊ส ไบโอดีเซล
KPI :
พื้นที่ดำเนินการ : มหาสารคาม
รายชื่อผู้สนใจที่ลงทะเบียนออนไลน์
แผนการดำเนินงาน
กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1.เก็บตัวอย่างก๊าซชีวภาพจากบ่อก๊าซตัวอย่าง
[1/1/2558- 31/3/2558]
เริ่ม : 1/1/2558 , สิ้นสุด : 31/3/2558
2.วิเคราะห์องค์ประกอบของก๊าซด้วยเครื่องวิเคราะห์แก๊สโครมาโต-กราฟฟี
[1/3/2558- 31/5/2558]
เริ่ม : 1/3/2558 , สิ้นสุด : 31/5/2558
3.จำลองระบบกรองก๊าซด้วยวิธีทางคอมพิวเตอร์
[1/5/2558- 30/6/2558]
เริ่ม : 1/5/2558 , สิ้นสุด : 30/6/2558
4.สร้างระบบกรองก๊าซด้วยเงื่อนไขการจำลอง
[1/6/2558- 30/6/2558]
เริ่ม : 1/6/2558 , สิ้นสุด : 30/6/2558
5.ติดตั้งและทดสอบในสภาพใช้งานจริง
[1/7/2558- 31/7/2558]
เริ่ม : 1/7/2558 , สิ้นสุด : 31/7/2558
6.วิเคราะห์ผลพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
[1/8/2558- 30/9/2558]
เริ่ม : 1/8/2558 , สิ้นสุด : 30/9/2558
7.วิเคราะห์ผลพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
[1/8/2558- 30/9/2558]
เริ่ม : 1/8/2558 , สิ้นสุด : 30/9/2558
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 1
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 2
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 3
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 4
วันที่รายงาน 26/9/2558
กลุ่มเป้าหมาย
สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ มหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ
.โหงาเฮงฟาร์ม นายประสาน จันทร์อ่อน บ้านเลขที่ 141 หมู่ 11 บ้านแก่นท่า ตำบลโนนลาศรี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 2.ตะวันฟาร์ม นางวิไล สีสมนาม บ้านเลขที่ 88 หมู่ 2 บ้านซองแมว ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 3.รัฐเมืองฟาร์ม นายอุบล ธราศรี บ้านเลขที่ 48 หมู่ 6 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ผลการดำเนินงาน
1) การเก็บตัวอย่าง
การออกเก็บตัวอย่างแก๊สกระทำเมื่อเกษตรกรผลิตแก๊สไว้แล้วและระบบอยู่ในสภาพใช้งานปกติโดยแก๊สที่จะทำการเก็บมาเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบนั้นต้องสามารถจุดติดไฟได้ ดังภาพบ่อแก๊สตัวอย่างในรูปที่ 1 การเก็บตัวอย่างทำได้โดยทำการจุดเตาเพื่อทดสอบการติดไฟของแก๊สจากบ่อตัวอย่าง ทิ้งไว้ประมาณห้านาทีเพื่อไล่แก๊สเก่าที่ค้างในท่อ จากนั้นถอดเตาออกจากปลายท่อส่ง แล้วทำการต่อท่อดูด (inlet) ของเครื่อง Gasboard Gas Analyzer (ที่ทำการ calibrate กับอากาศแล้ว) เข้ากับปลายท่อส่งแก๊สแทน พันให้แน่นด้วยเทปพันสายไฟเพื่อป้องกันอากาศภายนอกเข้าในระบบ แล้วทำการการเดินเครื่อง Gasboard Gas Analyzer ที่อัตราการไหล 1 ลิตรต่อนาที ทิ้งไว้ประมาณห้านาทีก่อนบันทึกผลการวิเคราะห์เบื้องต้นโดยค่าที่ได้จากเครื่อง Gasboard Gas Analyzer จะประกอบด้วยร้อยละโดยปริมาตรของแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) และไฮโดรเจน (H2) ในแก๊สตัวอย่าง
การเก็บแก๊สเพื่อนำไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบอย่างละเอียดทำได้โดยต่อท่อออก (outlet) ของเครื่อง Gasboard Gas Analyzer เข้ากับถุงเก็บแก๊ส (SKC, Tedlar Sample Bag) (รูป 2ข) แล้วทำการเก็บแก๊สจนเต็มถุง ปิดวาล์วถุงให้แน่นก่อนเก็บในกล่องพลาสติก เก็บกล่องตัวอย่างแก๊สที่อุณหภูมิห้องเพื่อรอการวิเคราะห์ต่อไป
2) การวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยเครื่อง Biogas Analyzer (GeoTech Biogas 5000)
การวิเคราะห์ด้วยเครื่องแบบพกพาเป็นวิธีที่สะดวกในการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของแก๊สชีวภาพโดยสามารถทำการวัดจากบ่อหรือถุงตัวอย่างได้โดยตรง ได้ข้อมูลที่รวดเร็ว โดย GeoTech Biogas 5000 เป็นเครื่องที่ออกแบบมาเพื่อการวิเคราะห์แก๊สชีวภาพโดยเฉพาะ สามารถตรวจวัดองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่แก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) ออกซิเจน (O2) ไนโตรเจน (N2) และไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ในแก๊สตัวอย่างแก๊สชีวภาพได้ การตรวจวัดทำได้โดยต่อท่อนำเข้า (inlet) ของเครื่องเข้ากับถุงตัวอย่าง ทำการเดินเครื่อง แล้วอ่านค่าที่เครื่องวิเคราะห์ได้จากหน้าจอแสดงผล
3) การวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยเทคนิค Gas Chromatograph (Shimadzu GC-2014)
การวิเคราะห์องค์ประกอบของแก๊สชีวภาพด้วยเทคนิค Gas Chromatograph มีความจำเพาะต่อชนิดและปริมาณสารที่ต้องการวิเคราะห์มาก ในงานวิจัยนี้ใช้เครื่อง Shimadzu GC-2014 Gas Chromatograph ในการวิเคราะห์ ภายใต้สภาวะต่างๆ ดังนี้ Injection port: Temp = 100 C, Carrier gas = He, Flow rate = 25 mL/min; Column oven: Temp = 70 C, Hold time = 7 min; Column: Porapak Q, 2 mm ID, 3 m (L); MS-5A, 3 mm ID, 3 m (R); และ Detector: TCD, Temp =140 C, current = 80 m
ผลการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบแก๊สชีวภาพ
ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างแก๊สชีวภาพจากแหล่งเดียวกันจากทั้งสามวิธีการ พบว่าทั้งสามวิธีให้ค่าที่ใกล้เคียงกัน โดยมีแก๊สมีเทน (CH4) กับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นองค์ประกอบหลัก ประมาณร้อยละ 58 และ 39 โดยปริมาตรตามลำดับ อย่างไรก็ตามการตรวจวัดด้วยเครื่อง GeoTech Biogas 5000 เป็นเพียงวิธีเดียวที่สามารถตรวจวัดปริมาณแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ในแก๊สตัวอย่างได้ แม้ว่าเทคนิค GC น่าจะสามารถวิเคราะห์แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้แต่อาจเนื่องด้วย column ที่ใช้อยู่ไม่เหมาะสมจึงทำให้ไม่สามารถแยกแก็สชนิดนี้ออกมาวิเคราะห์ได้ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะใช้ข้อมูลการตรวจวัดองค์ประกอบของแก๊สชีวภาพตัวอย่างจากเครื่อง GeoTech Biogas 5000 เป็นหลัก

ปัญหา/อุปสรรค
การตรวจวัดองค์ประกอบของก๊าซชีวภาพด้วยเทคนิค Gas Chromatograph (Shimadzu GC-2014) ไม่สามารถบ่งชี้ปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ได้
รายชื่อผู้เข้ารับบริการ :
 
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M