รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ : การปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพแบบถุง(Cover lagoon)สำหรับชุมชน
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีงบประมาณ : 2558 สถานะโครงการ :   โครงการที่ได้รับอนุมัติ
ประเภทกิจกรรม : วิจัยและพัฒนาต่อยอด
วัตถุประสงค์ :
(โดยย่อ)  
E-mail : ส่งเมล์ไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ sunantha.l@msu.ac.th,niltaya_khon@yahoo.com,pratin@pdti.kmutt.ac.th
กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนครั้ง : 1  (ของการดำเนินการ)
เริ่มดำเนินโครงการ : 1 ตุลาคม 2557 [01/10/2557]
สิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2558 [30/09/2558]
คลัสเตอร์ : พลังงาน แก๊ส ไบโอดีเซล
KPI :
พื้นที่ดำเนินการ : มหาสารคาม
รายชื่อผู้สนใจที่ลงทะเบียนออนไลน์
แผนการดำเนินงาน
กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1.การเตรียมอุปกรณ์ ดำเนินการวิจัยและพัฒนาต่อ ยอดฯ
[1/1/2558- 31/3/2558]
เริ่ม : 1/1/2558 , สิ้นสุด : 31/3/2558
2.การดำเนินการวิจัยและพัฒนาต่อยอดฯ เรื่องการ ปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพแบบถุง (Cover Lagoon) ระดับห้องปฎิลบัติการ และสำหรับใช้ในชุมชน
[1/4/2558- 31/8/2558]
เริ่ม : 1/4/2558 , สิ้นสุด : 31/8/2558
3.รายงานฉบับสมบูรณ์
[1/9/2558- 30/9/2558]
เริ่ม : 1/9/2558 , สิ้นสุด : 30/9/2558
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 1
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 2
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 3
วันที่รายงาน 3/7/2558
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และชุมชนโดยทั่วไปที่สนใจ จำนวน 5 บ่อ
พื้นที่ดำเนินการ
1) การทดลอง ทำการศึกษา ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และเทศบาลตำบลท่าขอนยาง 2) ดำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพแบบถุง (Cover Lagoon) สำหรับใช้ในชุมชน ที่ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม รวมจำนวน 5 บ่อ
ผลการดำเนินงาน
มีการดำเนินการ 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ ระดับห้องปฎิบัติการ ดำเนินการ
1. ศึกษาขี้กลึงเหล็ก รูปร่างแบบเกลียว มาแช่น้ำที่ระยะเวลาต่างกัน คือ 5, 10, 15 และ 20 วัน ตามลำดับ วางไว้ในสภาพที่มีอากาศ ปล่อยไว้จนเกิดสนิม ที่ระยะเวลาต่างกัน คือ 5, 10, 15 และ 20 วัน ตามลำดับ ศึกษาการดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
2. การเตรียมแคลเซียมออกไซด์ (CaO) 3 แหล่งคือ แคลเซียมออกไซด์ทางการค้า แคลเซียมออกไซด์จากเปลือกไข่ และแคลเซียมออกไซด์จากเปลือกหอย ตามลำดับ ศึกษาการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพแบบถุง (Cover Lagoon) สำหรับใช้ในชุมชน
ระยะที่ 2 ปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพแบบถุง (Cover Lagoon) สำหรับใช้ในชุมชน กำลังศึกษาการเพิ่มแรงส่งก๊าซชีวภาพ

ปัญหา/อุปสรรค
1. งบประมาณเบิกล่าช้า กระทรวงวิทย์ฯ โอนเงินมาที่มหาวิทยาลัยเร็ว แต่มหาวิทยาลัยดำเนินการเบิกเงินให้โครงการฯ ล่าช้าอีก 3 เดือน เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องทำเรื่องยกเว้นการหักเงิน 10% เข้ามหาวิทยาลัย ส่งผลต่อการดำเนินการวิจัยล่าช้า
รายชื่อผู้เข้ารับบริการ :
 
รายงานความก้าหน้า ครั้งที่ 4
วันที่รายงาน 30/9/2558
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และชุมชนโดยทั่วไปที่สนใจ จำนวน 5 บ่อ
พื้นที่ดำเนินการ
1) การทดลอง ทำการศึกษา ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และเทศบาลตำบลท่าขอนยาง 2) ดำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพแบบถุง (Cover Lagoon) สำหรับใช้ในชุมชน ที่ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม รวมจำนวน 5 บ่อ
ผลการดำเนินงาน
มีการดำเนินการ 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ ระดับห้องปฎิบัติการ ดำเนินการ
1. ศึกษาขี้กลึงเหล็ก รูปร่างแบบเกลียว มาแช่น้ำที่ระยะเวลาต่างกัน คือ 5, 10, 15 และ 20 วัน ตามลำดับ วางไว้ในสภาพที่มีอากาศ ปล่อยไว้จนเกิดสนิม ที่ระยะเวลาต่างกัน คือ 5, 10, 15 และ 20 วัน ตามลำดับ ศึกษาการดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
2. การเตรียมแคลเซียมออกไซด์ (CaO) 3 แหล่งคือ แคลเซียมออกไซด์ทางการค้า แคลเซียมออกไซด์จากเปลือกไข่ และแคลเซียมออกไซด์จากเปลือกหอย ตามลำดับ ศึกษาการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพแบบถุง (Cover Lagoon) สำหรับใช้ในชุมชน
ระยะที่ 2 ปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพแบบถุง (Cover Lagoon) สำหรับใช้ในชุมชน ศึกษาการเพิ่มแรงส่งก๊าซชีวภาพ

ปัญหา/อุปสรรค
1. งบประมาณเบิกล่าช้า กระทรวงวิทย์ฯ โอนเงินมาที่มหาวิทยาลัยเร็ว แต่มหาวิทยาลัยดำเนินการเบิกเงินให้โครงการฯ ล่าช้าอีก 3 เดือน เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องทำเรื่องยกเว้นการหักเงิน 10% เข้ามหาวิทยาลัย ส่งผลต่อการดำเนินการวิจัยล่าช้า
2. การนำตัวอย่างส่งวิเคราะห์ จำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินการ
รายชื่อผู้เข้ารับบริการ :
 
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M