ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้ลงนาม  ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย
ตำแหน่ง  อธิการบดี
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์รองอธิการบดีิbipud@hotmail.com
รองผู้อำนวยการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวี บุญภิรมย์รองอธิการบดีtawee601@gmail.com
ผู้จัดการนายนิรันดร หนักแดงรองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ncattle@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นางสาวทัศนีย์ รัดไว้อาจารย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์t_ratwai@hotmail.com
ดร.อาสลัน หิเลคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวิรัตน์ หน่อแดงเจ้าหน้าที่menn001@hotmail.com
นางสาวฮัสมี แซะแมเจ้าหน้าที่้hasmeesehmea5660601023@gmail.com
สถานที่ติดต่อ  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 49 ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000   จังหวัด  นราธิวาส  
เบอร์โทรศัพท์   073-513886    เบอร์โทรสาร   073-513886
Website  www.pnu.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

การเกษตร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี


Last Update   9/8/3101
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M