ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้ลงนาม  นายประยูร ดำรงรักษ์
ตำแหน่ง  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่น
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการผศ.ดร.เกสรี ลัดเลียรองอธิการบดีKesaree.l@yru.ac.th
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการผศ.จริยา สุขจันทรารอง ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้jariya.s@yru.ac.th
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
น.ส.พรกนิษฐ์ กระจ่างยศเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปpornkanit.k@yru.ac.th
สถานที่ติดต่อ  สำนักงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000   จังหวัด  ยะลา  
เบอร์โทรศัพท์   073-227150-161 ต่อ 9902     เบอร์โทรสาร   073-227128, 073-227164
Website  http://www.yalor.yru.ac.th/%7Eclinictech/  
Click to http://www.yalor.yru.ac.th/%7Eclinictech/
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1. รูปแบบในการป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้และผีเสื้อมวนหวาน

2. องค์ประกอบและการใช้ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม้

3. วิธีการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์และการทำผลิตภัณฑ์

4. การทำเตาเผาถ่านอิวาเตะ(ขนาด  200  ลิตร)

5. การผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ

6. การทำสบู่นมแพะ

7. การผลิตปุ๋ยชีวภาพผสมขี้เถ้าจากไม้ยางพารา

8. การทำไบโอดีเซลอย่างง่าย

9. การจัดค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

10. การทำปลายอ

11. การทำโยเกิร์ต

12. การแก้ปัญหาน้ำมีสนิมเหล็ก

13. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ส้มแขก ลองกอง  และมังคุด)

14. การทำสบู่เหลวจากวัสดุธรรมชาติ

15. การทำน้ำหมักชีวภาพ


Last Update   8/9/2558
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  -
ตำแหน่ง  -
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายอิสมัน อิสสะมะแอผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาIsman2418@gmail.com
รองผู้อำนวยการนายสิปนนท์ ชายแก้วหัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการsipa_sippa@homail.com
ผู้จัดการนางสาวกชพรรณ แซ่หย่องหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีkochapan_yong@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นางสาวธนัมพร กระจ่างยศเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี-
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา อาคารอำนวยการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 100 หมู่ที่ 5 บ้านบาโงยบาแต ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000   จังหวัด  ยะลา  
เบอร์โทรศัพท์   0-7327-4806    เบอร์โทรสาร   0-7327-4803
Website  www.yvc.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
-
Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M