ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้ลงนาม  นายสมเกียรติ สายธนู
ตำแหน่ง  อธิการบดี
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการ ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขาผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน nugul@tsu.ac.th
รองผู้อำนวยการดร.ถาวร จันทโชติคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพtjuntachate@hotmail.com
ผู้จัดการนางนิชมลกานต์ ขุนเพชรผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี ม.ทักษิณcheetket_sasamol2554@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นางนิชมลกานต์ ขุนเพชรผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะฯclinictechnology.tsu@gmail.com
นางสาวคชาภรณ์ รองเดช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป clinictechnology.tsu@gmail.com
นางสาวอังคณา นวลจันทร์เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ clinictechnology.tsu@gmail.com
นางสาวพิชญ์สินี บุญเตโชเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป tsi_nee@hotmail.com
สถานที่ติดต่อ  อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110   จังหวัด  พัทลุง  
เบอร์โทรศัพท์   074-693971    เบอร์โทรสาร   074-693970-1
Website  http://www.ubi.tsu.ac.th/clinic  
Click to http://www.ubi.tsu.ac.th/clinic
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1. เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและการจัดการฟาร์ม
2. เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3. เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
4. เทคโนโลยีสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม
5. เทคโนโลยีจักรกลเกษตร


Last Update   9/8/3101
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M