ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้ลงนาม  นายชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
ตำแหน่ง  รองอธิการบดี
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการน.ส.ศศิธร คงทองนักวิชาการศึกษาชำนาญการsasitorn.k@psu.ac.th
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการ
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นายธนทรัพย์ ลิ่มปะรังษีนักวิชาการอุดมศึกษาtanasub.l@psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ  สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   จังหวัด  สงขลา  
เบอร์โทรศัพท์   074-286943, 074-286963    เบอร์โทรสาร   074-286963
Website  http://www.clinictech.psu.ac.th  
Click to http://www.clinictech.psu.ac.th
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 - ไบโอดีเซล
- ยางพารา
- ปาล์มน้ำมัน
- อาหารฮาลาล
- การเลี้ยงแพะในภาคใต้
- การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- การจัดการลุ่มน้ำ
- การแปรรูปอาหาร
- ตู้อบเอนกประสงค์แสงอาทิตย์

 


Last Update   8/9/2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้ลงนาม  -
ตำแหน่ง  -
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการ
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
สถานที่ติดต่อ  -   จังหวัด  สงขลา  
เบอร์โทรศัพท์   -    เบอร์โทรสาร   -
Website  -  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
-
Last Update   8/9/2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ชื่อผู้ลงนาม  นายอุดร นามเสน
ตำแหน่ง  อาจารย์ ระดับ 7
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการผศ.อภิรักษ์ สงรักษ์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการApirak.s@rmutsv.ac.th
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทนผู้ช่วยศาสตราจารย์Worapong.b@rmutsv.ac.th
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผศ.ณิชา ประสงค์จันทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ingoakaom@gmail.com
นายสหพงศ์ สมวงศ์อาจารย์sahapong.s@rmutsv.ac.th
ผศ.งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ngampetch.a@gmail.com
นายณัฐวุฒิ จันทร์ศรีบุตรอาจารย์llm_beach067@hotmail.com
อาจารย์จรัญ ธรรมใจอาจารย์jaran.t@rmutsv.ac.th
นางสาวปนัดดา เทพวารินทร์ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยีpanadda.fala27@gmail.com
สถานที่ติดต่อ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000   จังหวัด  สงขลา  
เบอร์โทรศัพท์   074-317100    เบอร์โทรสาร   074-317123
Website  http://ctech.rmutsv.ac.th/  
Click to http://ctech.rmutsv.ac.th/
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1. วิศวกรรมศาสตร์ 2. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 3. บริหารธุรกิจ 4. คหกรรมศาสตร์ 5. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
Last Update   8/9/2558
ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคใต้
ประเภทเครือข่าย  หน่วยงานในสังกัด วท.
ชื่อผู้ลงนาม  -
ตำแหน่ง  -
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนางสาวดาวริน สุขเกษมผู้อำนวยการศูนย์ฯdaorin.s@most.go.th
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการ
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
สถานที่ติดต่อ  ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อาคาร 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   จังหวัด  สงขลา  
เบอร์โทรศัพท์   074282931-32    เบอร์โทรสาร   074282930
Website  https://www.facebook.com/most.rcc3  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
- ประสานการจัดทำแผนด้าน วทน. ร่วมกับทางจังหวัด
- พื้นที่ให้บริการ 14 จังหวัดภาคใต้

Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M