ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้ลงนาม  นางสาวจิตติมา ศีลประชาวงศ์
ตำแหน่ง  ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหมรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี-
รองผู้อำนวยการ-
ผู้จัดการผศ.สุรินทร์ สมณะคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง รองคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพsupunnikar_s@hotmail.com
ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมball_biot@hotmail.com
ดร.ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุลอาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมีgubfift@gmail.com
นางสาวพัชณิยา เอกเพชรอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารp.eakpet_ch@gmail.com
ดร.ชลิดา เลื่อมใสสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-
ดร.รัชฎาพร ไทยเกิดอาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์-
ผศ.โสภณ บุญล้ำอาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์-
นางสาวอติกานต์ วิชิตจนท.บริหารงานทั่วไปopobla5@gmail.com
สถานที่ติดต่อ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี  
เบอร์โทรศัพท์   077-355633    เบอร์โทรสาร   077-355636
Website  http://www.clinictech.sru.ac.th/  
Click to http://www.clinictech.sru.ac.th/
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
-
Last Update   8/9/2558
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายมังกร หริรักษ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการเกษียณอายุราชการ
รองผู้อำนวยการนายเอกชัย แสงมณี รักษาการ ผอ.รอง ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีeak_sangmanee@hotmail.com
ผู้จัดการนายวิกร ปล้องอ่อน
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นางปณัสย์ ดวงจันทร์ครู-
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 43 หมู่ 3 ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี  
เบอร์โทรศัพท์   077-399079    เบอร์โทรสาร   077-399264
Website  http://www.thai.net/surat_ agri  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
-
Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M