ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้ลงนาม  นางสาวประภา กาหยี
ตำแหน่ง  อธิการบดี
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการผศ.ดร.หิรัญ ประสารการอธิการบดีhiranpra@hotmail.com
รองผู้อำนวยการผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีw.buathong@pkru.ac.th
ผู้จัดการนายกิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนkittisak@pkru.ac.th
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นางสาวอนิตทยา กังแฮอาจารย์anittaya@pkru.ac.th
นางสาวธัญญารัตน์ สุวรรณาผู้ประสานงาน thanyarat@pkru.ac.th
สถานที่ติดต่อ  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร10) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บ้านเลขที่ 21 หมู่6 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000    จังหวัด  ภูเก็ต  
เบอร์โทรศัพท์   076-218806     เบอร์โทรสาร   076-218806
Website  http://www.pkru.ac.th/~science/clinic/index.php  
Click to http://www.pkru.ac.th/~science/clinic/index.php
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
-
Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M