ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้ลงนาม  นางวันสุรีย์ พรหมภัทร
ตำแหน่ง  ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดีผอ.ศูนย์บริการวิชาการsamonsak@wu.ac.th
รองผู้อำนวยการนายธนิต สมพงศ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปstanit@wu.ac.th
ผู้จัดการน.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุลนักจัดการความรู้akanata@wu.ac.th
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
น.ส.พุทธพร ชุมแก้ว ธราพรสกุลวงศ์นักจัดการความรู้cputta@wu.ac.th,p_24praew@hotmail.com
สถานที่ติดต่อ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160   จังหวัด  นครศรีธรรมราช  
เบอร์โทรศัพท์   075-673503, 075-673523    เบอร์โทรสาร   075-673525
Website  http://clinictech.wu.ac.th/  
Click to http://clinictech.wu.ac.th/
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1.การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ประหยัดและสดวกในการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาฯ
2.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมังคุด
3.การถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพารา
4.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้
5.การถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารทะเลแปรรูป

Last Update   8/9/2558
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้ลงนาม  นายชัยภรณ์ แก้วอ่อน
ตำแหน่ง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทองอธิการบดีsecretary@nstru.ac.th
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานจิต มุสิกคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี panjitmusik@yahoo.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ดร.มนิต พลหลา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯManit_pol@nstru.ac.th
นางจีราภรณ์ สังข์ผุด หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ Jeesungpud@hotmail.com
นางสาววากิณา บุญมาศ เจ้าหน้าที่โครงการคลินิกฯkn_1800@windowslive.com
สถานที่ติดต่อ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80140   จังหวัด  นครศรีธรรมราช  
เบอร์โทรศัพท์   075-377443    เบอร์โทรสาร   075-377443
Website  http://www.sct.nstru.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

2. ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

3. คุณภาพและมาตรฐานอาหารสุขภาพ


Last Update   8/9/2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ชื่อผู้ลงนาม  นายอุดร นามเสน
ตำแหน่ง  อาจารย์ ระดับ 7
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการรศ.จารุยา ขอพลอยกลางรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช-
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล--
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
น.ส.เปรมิกา รัตนบุรีเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยีpeamikar1827@gmail.com
นายชำนาญ รัตนมณีเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี
สถานที่ติดต่อ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 133 หมู่ 5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240   จังหวัด  นครศรีธรรมราช  
เบอร์โทรศัพท์   075-489613, 075-489616 ต่อ 220    เบอร์โทรสาร   075-489612
Website  http://nakhon.rmutsv.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
2. การเพาะเลี้ยงเห็ด
3. การผลิตไม้ผล การผลิตโคเนื้อ

Last Update   8/9/2558
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายมังกร หริรักษ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายประเสริฐ ชูแสง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง-
รองผู้อำนวยการ-
ผู้จัดการนายสุรพล บ้างวิจิตรหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์-
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นางเยาวลักษณ์ ปิ่นละมัยพนักงานราชการ-
นางธนัญญา ส่งคงพนักงานราชการ-
นางจุรีวรรณ อรัญพฤกษ์ครูผู้ช่วย-
นายมณเทียร มหินไชยครูพิเศษ-
น.ส.ชวัลลักษณ์ พรเจริญครูพิเศษ-
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยทุ่งสง 119 หมู่ที่ 7 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110    จังหวัด  นครศรีธรรมราช  
เบอร์โทรศัพท์   075-302027    เบอร์โทรสาร   075-302028
Website  http://www.tstech - college.com  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
-
Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M