ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้ลงนาม  -
ตำแหน่ง  -
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการ
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
สถานที่ติดต่อ  -   จังหวัด  เพชรบุรี  
เบอร์โทรศัพท์   -    เบอร์โทรสาร   -
Website  -  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
-
Last Update   8/9/2558
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายมังกร หริรักษ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายสุนทร มหารัตนวงศ์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย-
รองผู้อำนวยการน.ส.เอมอร อุปปะชีวะ รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
ผู้จัดการนางรุ่งฤดี พรายมณีหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณintanin_p@hotmail.co.th
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
น.ส.อรุณรุ่ง อ้อนโอดหัวหน้างานแนะแนวname_ar@hotmail.com
น.ส.ศรีสุดา สุขเจริญทรัพย์ หัวหน้างานวางแผนประงบประมาณ
นายธีระ มูลมงคล หัวหน้างานความร่วมมือ
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย 106 หมู่ 5 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140   จังหวัด  เพชรบุรี  
เบอร์โทรศัพท์   032-447597    เบอร์โทรสาร   032-447597
Website  http//www.kycec.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี


Last Update   8/9/2558
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายมังกร หริรักษ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายคัมภีร์ สายะสนธิผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีpkaset@thaimail.com
รองผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรี อมรินทร์ รูปสวยรอง ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี-
ผู้จัดการนายสัตวแพทย์ ธีระยุทธ ชาวุฒิครู ชำนาญการchawut98@gmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
น.ส.เยาวลักษณ์ ปานทองครู ชำนาญการ-
นายภูริพงศ์ จิตรมะโนครู ชำนาญการjpuripong@yahoo.com
นายวิเชียร ศิลปะศรครู ชำนาญการ-
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 59 หมู่ 3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี    จังหวัด  เพชรบุรี  
เบอร์โทรศัพท์   032-594070-1    เบอร์โทรสาร   032-594070-1
Website  http://www.pkaset.net  
Click to http://www.pkaset.net
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1. เทคโนโลยีการผลิตโคนมและโคเนื้อ

2. เทคโนโลยีการผลิตเห็ด

3. เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดิน

4. เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์

5. เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้


Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M