ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้ลงนาม  นายชวลิต ฮงประยูร
ตำแหน่ง  รองอธิการบดี
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการรศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนfvetacp@ku.ac.th
รองผู้อำนวยการผศ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทองผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและประกันคุณภาพ วิทยาเขตกำแพงแสนagrsura@ku.ac.th
ผู้จัดการนายเตชทัต ศุภสินอธิกาผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการkpsscb@ku.ac.th
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นางสาวรัชพิมล รัตนภูมิเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการkpsrmr@ku.ac.th
สถานที่ติดต่อ  อาคารการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140   จังหวัด  นครปฐม  
เบอร์โทรศัพท์   034-352074, 034-281053-5 ต่อ 3122    เบอร์โทรสาร   034-352074
Website  http://www.clinictech.kps.ku.ac.th  
Click to http://www.clinictech.kps.ku.ac.th
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1. ด้านดิน
2. กล้าไม้ดอกไม้ประดับ
3. เครื่องจักรกลการเกษตร

Last Update   8/9/2558
มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้ลงนาม  ศ.ดร.นพ. ภัทรชัย กีรติสิน
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสินผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมpattarachai.kir@mahidol.ac.th
รองผู้อำนวยการ---
ผู้จัดการ---
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นส.เบญจมาภรณ์ เอี่ยมทองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปbenchamaporn.aem@mahidol.ac.th
สถานที่ติดต่อ  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานอธิการบดี 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170   จังหวัด  นครปฐม  
เบอร์โทรศัพท์   0-2849-6050-3    เบอร์โทรสาร   0-2849-6054
Website  https://int.mahidol.ac.th/  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ สาธารณสุข เภสัชศาสตร์ สิ่งแวดล้อม โภชนาการอาหาร


Last Update   5/2/2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ชื่อผู้ลงนาม  -
ตำแหน่ง  -
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการ
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
สถานที่ติดต่อ  -   จังหวัด  นครปฐม  
เบอร์โทรศัพท์   -    เบอร์โทรสาร   -
Website  -  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
-
Last Update   30/4/3093
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ชื่อผู้ลงนาม  ผศ.สุภาวดี พนัสอำพน
ตำแหน่ง  ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการรศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์อธิการบดี-
รองผู้อำนวยการนายสำเนียง องสุพันธ์กุลผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาsamnieng@gmail.com
ผู้จัดการผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยjensak@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
น.ส.สุภิชมาศ ประทุมเมศร์นักวิชาการศึกษาsapitchamas.p@rmutr.ac.th , maru_ple111@hotmail.com
น.ส.อโณทัย ปิ่นบ้านกวยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปano252525@hotmail.com
นายสวัสดิ์ เฉิดฉิ้มนักวิจัยsawad31@hotmail.com
สถานที่ติดต่อ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170   จังหวัด  นครปฐม  
เบอร์โทรศัพท์   02 441 6059-60    เบอร์โทรสาร   02 4416059
Website  www.idt.rmutr.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1. วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
- การอบรมการประกอบธุรกิจ
- การบริการวิชาการด้านธุรกิจแก่บุคคลภายนอก
2. วิทยาเขตเพาะช่าง
- การบริการวิชาการด้านศิลปกรรม
3. วิทยาเขตศาลายา
- คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการงานก่อสร้าง
- คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม
- กำแพงดินและเสถียรภาพลาดดิน
- การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน การจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
- การตลาดสำหรับสินค้าชุมชน
4. วิทยาเขตวังไกลกังวล
- การถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์
- การเขียนแผนธุรกิจสำหรับ OTOP
- การเพิ่มศักยภาพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- การประกอบอาชีพมัคคุเทศก์
Last Update   8/9/2558
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายมังกร หริรักษ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายประทีป จุฬาเลิศ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)-
รองผู้อำนวยการนายวิทยา ประสมศรีรองผู้อำนวยการ-
ผู้จัดการนายประทีป จุฬาเลิศผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)-
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นายประจวบ แสงอรุณพนักงานราชการcom.egon@hotmail.com
น.ส.สุธาทิพย์ บู่สามสายครูพิเศษsuthathip_ka@hotmail.com
น.ส.อภิรดี ชื่นชมบุญพนักงานราชการkung_bk@hotmail.com
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 18 หมู่ 2 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120   จังหวัด  นครปฐม  
เบอร์โทรศัพท์   034-277081-2    เบอร์โทรสาร   034-277081-2
Website  http://www.bkf.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

การผลิตเครื่องมือ


Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M