ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้ลงนาม  นายทองแท่ง ทองลิ่ม
ตำแหน่ง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี-
รองผู้อำนวยการผศ.ดร.ทองแท่ง ทองลิ่มคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-
ผู้จัดการนายครองศักดา ภัคธนกนกหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์krongsakda@gmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
น.ส.กาญจนา สุราภา นักวิทยาศาสตร์surapa2416@hotmail.com
นางวันทนา นาคีสินธ์พนักงานห้องปฏิบัติการwantananksn@gmail.com
น.ส.สิริรัตน์ จิตรดีเจ้าหน้าที่โครงการคลินิกเทคโนโลยีnattie_sirirat@hotmail.com
---
สถานที่ติดต่อ  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150    จังหวัด  ราชบุรี  
เบอร์โทรศัพท์   032-261790-7 ต่อ 2101    เบอร์โทรสาร   032-261078
Website  http://www.clinic.mcru.ac.th  
Click to http://www.clinic.mcru.ac.th
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1. การตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลิตผลการเกษตร

2. การตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อม

3. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

4. เทคโนโลยีการเพาะเห็ด

5. การแปรรูปอาหารและควบคุมสภาพอาหาร

6. เทคโนโลยีจุลินทรีย์


Last Update   8/9/2558
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายมังกร หริรักษ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการเกษียณอายุราชการผอ.วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี-
รองผู้อำนวยการนายศรัณย์ ไวยานิกรณ์รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีsaran.884@hotmail.com
ผู้จัดการนายธนาศักดิ์ กู้สุจริต-
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นายชนะ วุฒิอำพลครู-
นายธนาศักดิ์ กู้สุจริตครู-
นายวิโรจน์ กิตติวรปรีดาครู-
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 433 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000   จังหวัด  ราชบุรี  
เบอร์โทรศัพท์   032-338544    เบอร์โทรสาร   032-337477
Website  http://www.rtc.ac.th  
Click to http://www.rtc.ac.th
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1.การเลี้ยงหมูหลุมอินทรีย์

2.การทำน้ำข้าวกล้องงอก

3.การเพาะถั่วงอกไร้ราก


Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M