ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้ลงนาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธ์ุ
ตำแหน่ง  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการผศ.นพ.ยุทธพงศ์ พุทธรักษาผู้ช่วยอธิการบดีpaqyuthapong@gmail.com
รองผู้อำนวยการนางเจนจิต นาคปรีชาผู้อำนวยการกองการวิจัยและนวัตกรรมjenjitn@nu.ac.th
ผู้จัดการนางสาวเอมอร สารเถื่อนแก้วรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่างaemaorn.sci.park.nu@gmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นางสาวสราลักษณ์ ผลพระเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปwoonpwtnsaralak@hotmail.com
สถานที่ติดต่อ  มหาวิทยาลัยนเรศวร กองการวิจัยและนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง (งานคลินิกเทคโนโลยี) อาคารมหาธรรมราชา โซน A ชั้น 4 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000   จังหวัด  พิษณุโลก  
เบอร์โทรศัพท์   055968721    เบอร์โทรสาร   055968724
Website    
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1.เทคโนโลยีการเกษตร
2.เทคโนโลยีสมุนไพรและเภสัช
3.เทคโนโลยีสิ่งทอและแฟชั่น
4.เทคโนโลยีพลังงาน
5.เทคโนโลยีอาหารแปรรูป
6.เทคโนโลยี OTOP
7.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


Last Update   3/2/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้ลงนาม  นายนิวัตร พัฒนะ
ตำแหน่ง  รองอธิการบดี
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการผศ.ดร.บัญชา ศรีสมบัติรักษาการแทนอธิการบดี
รองผู้อำนวยการผศ.ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีปอาจารย์wnamthip@yahoo.com
ผู้จัดการอาจารย์สุรินทราพร ชั่งไชยอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหารschangchai@gmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
น.ส.จุติญาณี จิตรสุวรรณเจ้าหน้าที่ประจำโครงการjutiyanee_2@hotmail.com
สถานที่ติดต่อ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000   จังหวัด  พิษณุโลก  
เบอร์โทรศัพท์   055-267000 ต่อ 7226,7737    เบอร์โทรสาร   055-267038
Website  http://rdi.psru.ac.th/ClinicTech/index.php  
Click to http://rdi.psru.ac.th/ClinicTech/index.php
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1. การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

2. การพัฒนา การแปรรูปผ้าไหม/ฝ้าย

3. การบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม

4. การจัดการความปลอดภัยของอาหาร


Last Update   5/4/2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ชื่อผู้ลงนาม  นายประพัฒน์ เชื้อไทย
ตำแหน่ง  รองอธิการบดี
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการผศ.นพดล ตรีรัตน์ผู้ช่วยอธิการบดี
รองผู้อำนวยการนางสุทินา พึ่งทองผู้อำนวยการกองการศึกษาsutipeuangthong@hotmail.co.th
ผู้จัดการผศ.สุพรรัตน์ ทองฟักหัวหน้างานการวิจัยและบริการวิชาการsuporat478@gmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมงnokgapood@gmail.com
นายดำรงค์ศักดิ์ สุวรรณศรี เจ้าหน้าที่คลินิกฯdamrongsak55@hotmail.co.th
สถานที่ติดต่อ  เลขที่ 52 หมู่ 7 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000   จังหวัด  พิษณุโลก  
เบอร์โทรศัพท์   055-298438 ต่อ 1120    เบอร์โทรสาร   055-298440
Website  bankrang@gmail.com  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1.การผลิตพืช
2.การเลี้ยงสัตว์
3.ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร

Last Update   5/4/2560
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายมังกร หริรักษ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายพิษณุ รัตน์เลิศลบผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก-
รองผู้อำนวยการนายชัยสงค์ อ่วมทรรอง ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก-
ผู้จัดการ
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นายรชต สิงค์ทองชัย--
นายสินอมร แก้วเหลี่ยม--
นายปานเทพ รัตนอัมพร-plkpoly@hotmail.com
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 99 หมู่1 ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 6500   จังหวัด  พิษณุโลก  
เบอร์โทรศัพท์   055-252034    เบอร์โทรสาร   055-252034 ต่อ 201
Website  http://www.plkpoly.ac.th  
Click to http://www.plkpoly.ac.th
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

-


Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M