ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้ลงนาม  รองศาตราจารย์ เทอด เทศประทีป
ตำแหน่ง  รักษาการแทนอธิการบดี
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการรศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริอธิการบดี-
รองผู้อำนวยการศ.ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตติ์รองอธิการบดี -
ผู้จัดการผศ.ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์อาจารย์phunsiri.s@mfu.ac.th
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผศ.ดร.สุทธิวัลย์ สีทาอาจารย์sutthiwal.set@mfu.ac.th
ผศ.ดร.ณัฏยา คนซื่ออาจารย์Nattaya.kon@mfu.ac.th
นส.กชกร คำวังผู้ประสานงานkotchakorn.kha12@lumduan.mfu.ac.th
สถานที่ติดต่อ  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร อาคารสำนักวิชา 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100   จังหวัด  เชียงราย  
เบอร์โทรศัพท์   053916737    เบอร์โทรสาร   053916737
Website  http://www.mfu.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

Science and Technology


Last Update   4/4/2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้ลงนาม  -
ตำแหน่ง  -
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการ
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
สถานที่ติดต่อ  -   จังหวัด  เชียงราย  
เบอร์โทรศัพท์   -    เบอร์โทรสาร   -
Website  -  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
-
Last Update   8/9/2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ชื่อผู้ลงนาม  นายประพัฒน์ เชื้อไทย
ตำแหน่ง  รองอธิการบดี
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการผศ.ธนากร สร้อยสุวรรณผู้ช่วยอธิการบดีtanagons@hotmail.com
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการผซ.สิทธิชัย จีนะวงษ์ผอ.กองการศึกษาsithichai19@gmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นางจำเริญ เกตุแก้วอาจารย์k_jaboo@hotmail.com
นางจามจุรี ฟ้าคำตันพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาjamjuree589@gmail.com
นางวรินยา ดวงแก้วพนักงานมหาวิทยาลัยwarinya_u@hotmail.com
น.ส.พรพิมล ยอดสุวรรณเจ้าหน้าที่คลินิกฯrmutlcr.cli@gmail.com
สถานที่ติดต่อ  สำนักงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย 99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120   จังหวัด  เชียงราย  
เบอร์โทรศัพท์   053-723-971 หรือ 997 ต่อ 1131    เบอร์โทรสาร   0-5372-9606-7
Website  http://www.clinictechcr.rmutl.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1.แก๊สชีวภาพ
Last Update   5/4/2560
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายมังกร หริรักษ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนางเทพชัย บุญยืน ผอ.วิทยาลัยrompho11@yahoo.co.th
รองผู้อำนวยการนายสุกิจ มาลัยรุ่งสกุลผอ.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือsukit6898@gmail.com
ผู้จัดการนายสาธิต โรจนแพทย์ครู-
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นายสมชาติ วิงวรรณ์ครูsomchat-w@hotmail.com
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 51 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100   จังหวัด  เชียงราย  
เบอร์โทรศัพท์   053-674350    เบอร์โทรสาร   053-674349 ต่อ 113
Website  http://www.crcat.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1. การแปรรูปนมพาสเจอร์ไรส์

2. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

3. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร


Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M