ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้ลงนาม  รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
ตำแหน่ง  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการรศ.ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่sampan.singha@gmail.com
รองผู้อำนวยการผศ.ดร.เวชยันต์ รางศรีอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์w.rangsri@gmail.com
ผู้จัดการ
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นางสาวเกตสุนีย์ แสนคำปินเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการclinictech@cmu.ac.th
สถานที่ติดต่อ  สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   จังหวัด  เชียงใหม่  
เบอร์โทรศัพท์   053-943612    เบอร์โทรสาร   053-943600
Website  http://clinictech.in.cmu.ac.th  
Click to http://clinictech.in.cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1.เครื่องจักรสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
2.เครื่องจักรกลเกษตร
3.ถุงหมักแก๊สชีวภาพ
4.เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
5.เทคโนโลยีสิ่งทอ

Last Update   7/2/2563
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้ลงนาม  นายพาวิน มะโนชัย
ตำแหน่ง  ผอ.สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการผอ.คลินิก ผศ.พาวิน มะโนชัยรักษาการแทนรองอธิการบดีpawin@mju.ac.th
รองผู้อำนวยการรศ.ดร.ยงยุทธิ์ ข้ามสี่ผอ.สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตรyongyut@mju.ac.th
ผู้จัดการรศ.ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรyongyut@mju.ac.th
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
น.ส.พิมลสิริ แสงสุวรรณผู้ปฏิบัติงานบริหารpimonsiri_s@mju.ac.th,parinrath@gmail.com
นายปริณรัฐ กาบจันทร์-parinrath@gmail.com
สถานที่ติดต่อ  สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290    จังหวัด  เชียงใหม่  
เบอร์โทรศัพท์   053-873863    เบอร์โทรสาร   053-873970
Website  http://www.clinictec.mju.ac.th/  
Click to http://www.clinictec.mju.ac.th/
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำ และผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตพืช - ผัก ในระบบเกษตรอินทรีย์
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ "การเลี้ยงหมูหลุม"
Last Update   27/3/2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ชื่อผู้ลงนาม  นายประพัฒน์ เชื้อไทย
ตำแหน่ง  รองอธิการบดี
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี wao_narong@yahoo.com
รองผู้อำนวยการนายภฤศพงศ์ เพชรบุลผอ.สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนprusapong@gmail.com
ผู้จัดการนายไพโรจน์ วรพจน์พรชัยอาจารย์phairot4543@yahoo.co.th
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
น.ส.วัลภา กันทะวงค์เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยีwanlapa199033@gmail.com
น.ส.ฉัตวณัฐ มโนพฤกษ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปummcha_cm84@hotmail.com
สถานที่ติดต่อ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงใหม่ งานคลินิกเทคโนโลยี อาคารเรียนรวม ชั้น3 เลขที่128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300   จังหวัด  เชียงใหม่  
เบอร์โทรศัพท์   053-921444 ต่อ 1236, 1940    เบอร์โทรสาร   053-213183
Website  http://clinictech.rmutl.ac.th  
Click to http://clinictech.rmutl.ac.th
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1.ด้านสิ่งทอ

2.ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์

3.ด้านเซรามิก

4.ด้านวิศวกรรรมเครื่องกล

5.ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า


Last Update   5/4/2560
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายมังกร หริรักษ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่องผอ.วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รองผู้อำนวยการนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง
ผู้จัดการนายอรรถกฤต อินทะโยathagit@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นายไพศาล จันทร์ไชยครู (คศ.3)pisan_to@hotmail.com
นางอภิญญา มีสุขพนักงานบริหารทั่วไปapinyamee@hotmail.com
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เลขที่ 9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   จังหวัด  เชียงใหม่  
เบอร์โทรศัพท์   053-217708-9    เบอร์โทรสาร   053-221599
Website  http://www.cmtc.ac.th  
Click to http://www.cmtc.ac.th
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1.เทคโนโลยีหุ่นยนต์
2.เครื่องกล
3.การเกษตร 

Last Update   5/4/2560
ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคเหนือ ตอนบน
ประเภทเครือข่าย  หน่วยงานในสังกัด วท.
ชื่อผู้ลงนาม  -
ตำแหน่ง  -
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนางปิยฉัตร กิจวานิช เบอร์ตันผู้อำนวยการศูนย์ฯpiyachat@nnr.nstda.or.th
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการ
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
สถานที่ติดต่อ  -    จังหวัด  เชียงใหม่  
เบอร์โทรศัพท์   043203532-33    เบอร์โทรสาร   043203534
Website  https://www.facebook.com/ST.Center.Uppernorth  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
-
Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M