ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้ลงนาม  นายสำเร็จ คันธี
ตำแหน่ง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมินคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีpermsak_yeemin@hotmail.com
รองผู้อำนวยการผศ.ชุมพล ทรงวิชาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร-
ผู้จัดการผศ.ภวัต มิสดีย์คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แสนทวีสุขรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายไวรุจ อิ่มโพธิรองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผศ.น.สพ.ธราดล จิตจักรรองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
นายสมบัติ บุญกองหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีScioff.2547@gmail.com
นายวีระยุทธ์ คำปานเจ้าหน้าที่ประจำโครงการweerayut.kampan@gmail.com
สถานที่ติดต่อ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร   จังหวัด  สกลนคร  
เบอร์โทรศัพท์   042-970030    เบอร์โทรสาร   042-970029
Website  -  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
-
Last Update   9/8/3101
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ชื่อผู้ลงนาม  นายนิคม เรไร
ตำแหน่ง  รอง ผอ.ฝ่ายบริการวิชาการ
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธรรองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตสกลนครkhosit.si@rmuti.ac.th
รองผู้อำนวยการนางเดือนรุ่ง สุวรรณโสภาอาจารย์duenrung_su@hotmail.com
ผู้จัดการนางสาวชลาลัย เหง้าน้อยหัวหน้าแผนกงานบริการวิชาการchalalai.ng@rmuti.ac.th
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ สมบุญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์kannika_aec@hotmail.com
นางจุฑามาศ ที่อร่ามหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการและทดสอบjutamat_jidjiw@hotmail.com
นายทรงศิลป์ ประทุมวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปdinsine@live.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร สารคล่องผู้ช่วยศาสตราจารย์sarnklomg@outlook.com
นางสาวนฤมล สัพโส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปnarumol-ms@outlook.com
นายอานันท์ สัพโส เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยีanunee125@gmail.com
สถานที่ติดต่อ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 199 หมู่ 3 ถ.พังโคน-วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160   จังหวัด  สกลนคร  
เบอร์โทรศัพท์   042-772393    เบอร์โทรสาร   042-772939
Website  http://clinictech.skc.rmuti.ac.th  
Click to http://clinictech.skc.rmuti.ac.th
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1. ไวน์เม่า น้ำหมากเม่า ชาใบเม่า
2. เครื่องอัดปุ๋ยชีวภาพ
3. เครื่องอัดอาหารผสมครบส่วนหมัก
4. ก๊าซชีวภาพ
5. ปุ๋ยหมักชีวภาพ


Last Update   8/9/2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ชื่อผู้ลงนาม  -
ตำแหน่ง  -
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการ
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
สถานที่ติดต่อ  ฝ่ายฝึกอบรมและปฏิบัติการต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร ตู้ ปณ.3 ปท.พังโคน จ.สกลนคร 47160   จังหวัด  สกลนคร  
เบอร์โทรศัพท์   042-771460    เบอร์โทรสาร   042-771460
Website  http://www.sartc.rit.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
- ไวน์ น้ำผลไม้ อาหารพื้นบ้านกระป๋อง โคเนื้อ - โคนม ประมง ผักพื้นบ้าน ไม้ดอกท้องถิ่น ไท้ผลื้องถิ่น และพืชสมุนไพร
Last Update   30/4/3093
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M