ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้ลงนาม  -
ตำแหน่ง  -
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการ
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
สถานที่ติดต่อ  -   จังหวัด  กาฬสินธุ์  
เบอร์โทรศัพท์   -    เบอร์โทรสาร   -
Website  -  
Click to -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
-
Last Update   27/3/3103 18:13:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ชื่อผู้ลงนาม  นายนิคม เรไร
ตำแหน่ง  รอง ผอ.ฝ่ายบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการรศ.จิระพันธ์ ห้วยแสนรองอธิการบดี-
รองผู้อำนวยการผศ.วัชรินทร์ สราวิชผอ.กองวิจัยและพัฒนาwatcharin3399@yahoo.com
ผู้จัดการผศ.สุจิตรา สราวิชหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาsujittra3399@yahoo.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
น.ส.เดือนเพ็ญ สุทธิชุมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปno.beduan@hotmail.com
นายอดิศร สราวิชนักวิชาการศึกษาadi_sarawish@yahoo.com
น.ส.บุญทิวา สิมะสุวรรณรงค์ นักวิจัย routerpotter@hotmail.com
น.ส.สุมาลา นันบุญเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-
น.ส.จุฬารัตน์ สุภีร์คำเจ้าหน้าที่คลินิกฯ-
สถานที่ติดต่อ  คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000   จังหวัด  กาฬสินธุ์  
เบอร์โทรศัพท์   086-458-4368    เบอร์โทรสาร   043-813070
Website  http://www.ksc.rmuti.ac.th   
Click to http://www.ksc.rmuti.ac.th
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การผลิตเห็ด/เกษตรอินทรีย์/การผสมเทียม/ผ้าทอ
Last Update   8/9/2558
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  -
ตำแหน่ง  -
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการ
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง หมู่ 3 บ้านคำพิมูล ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จ.กาฬสินธุ์46180   จังหวัด  กาฬสินธุ์  
เบอร์โทรศัพท์   043-860-221    เบอร์โทรสาร   043-860-221
Website  www.kmiec.net  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
-
Last Update   19/7/4179
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M