ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้ลงนาม  นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
ตำแหน่ง  รองอธิการบดี
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการรองศาสตราจารย์ เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย
รองผู้อำนวยการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ nongmu@kku.ac.th
ผู้จัดการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษดา ค้าเจริญ อาจารย์kkrits@kku.ac.th
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นายสุพีระ วรแสน พนักงานวิทยาศาสตร์ prampong1721@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา จันทรังษี อาจารย์ mallika@kku.ac.th
สถานที่ติดต่อ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 112 หมู่ 7 ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43100   จังหวัด  หนองคาย  
เบอร์โทรศัพท์   042-415600 ต่อ 46641     เบอร์โทรสาร   042-415699
Website  http://www.nkc.kku.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ด้านวิทยาศาสตร์การประมง เทคโนโลยีการอาหาร และการวิจัยพืชเศรษฐกิจสมุนไพร


Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M