ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้ลงนาม  นายจรูญ ถาวรจักร์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการดร.วิบูล เป็นสุขรองอธิการบดีV_pensuk@hotmail.com
รองผู้อำนวยการนางโสภิตา เลิศสุบินหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ฯsopita_khanom@yahoo.com
ผู้จัดการนายอรุณศักดิ์ ไชยอุบลนักวิชาการchaiubon@yahoo.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นายจักรรัตน์ บุญภาผู้ปฏิบัติงานคลินิกฯjakgarat1992@gmail.com
สถานที่ติดต่อ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถ.ทหาร ต.หมากแช้ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000   จังหวัด  อุดรธานี  
เบอร์โทรศัพท์   042-211040 ต่อ 203, 042-240448    เบอร์โทรสาร   042-241418, 042-240448
Website  http://www.udru.ac.th/~clinictech/  
Click to http://www.udru.ac.th/~clinictech/
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
-ปุ๋ยชีวภาพ
-การปลูกผักปลอดสารพิษ
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
-ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
-เครื่องบดอาหารสัตว์
-การผลิตเมรัยผลไม้ไทย
-เครื่องผลิตเม็ดยาลูกกลอน
-การแปรรูปอาหาร
-เครื่องจักสานเซรามิก
-การผลิตถ่านกัมมันต์
-การแปรรูปเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพชนิดผง
-การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำบาดาล
-การจัดการและการให้อาหารโคนม

Last Update   8/9/2558
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายมังกร หริรักษ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายอุดมภูเบศวร์ สมบูรณ์เรศผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี-
รองผู้อำนวยการนายนิศิษฐ์ เชี่ยวชาญรอง ผอ.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ nis2553@hotmail.com
ผู้จัดการนายสุจิตร์ แพ่งกุลครู ชำนาญการพิเศษkasetudon@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นายจรูญ นาคพันธุ์ครู คศ.3-
นายอดิศักดิ์ สอนคุณแก้วครู คศ.3-
นายสมบัติ แสงอรุณครู คศ.2-
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000   จังหวัด  อุดรธานี  
เบอร์โทรศัพท์   042-266104    เบอร์โทรสาร   042-266103
Website  http://www.odcat.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไคโตซาน


Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M