ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้ลงนาม  นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
ตำแหน่ง  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการผศ.ดร.เสรี วงส์พิเชษฐอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตรserwon@kku.ac.th
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการนางรุ่งทิพย์ สารวงษ์ -roongpeh@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
น.ส.ธัญรดา ศรีเศรษฐา-wannasit_a@hotmail.com
สถานที่ติดต่อ  123 ตึกเพียรวิจิตร ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002    จังหวัด  ขอนแก่น  
เบอร์โทรศัพท์   043-362214, 043-202697    เบอร์โทรสาร   043-362214, 043-202697
Website  http://www.nesp.kku.ac.th/clinic  
Click to http://www.nesp.kku.ac.th/clinic
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1. เทคโนโลยีการเกษตร
2. เทคโนโลยีทางด้านพลังงานทดแทน
3. เทคโนโลยีทางด้านออกแบบสิ่งทอ
Last Update   8/9/2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ชื่อผู้ลงนาม  นายนิคม เรไร
ตำแหน่ง  รอง ผอ.ฝ่ายบริการวิชาการ
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการผศ.อาดา รัยมธุรพงษ์รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นadahers@gmail.com
รองผู้อำนวยการ อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุลผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น
ผู้จัดการ
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นางสาวลีนมน แสนทวีสุขผู้ปฏิบัติงานบริหารleenamon.tuck@gmail.com
ว่าที่ร้อยตรีพลนอกรณ์ ไสวงาม นักวิชาการศึกษาsentinomatrix@gmail.com
สถานที่ติดต่อ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น 150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000   จังหวัด  ขอนแก่น  
เบอร์โทรศัพท์   043-246220     เบอร์โทรสาร   043-246220
Website  http://www.kkc.rmuti.ac.th/clinictech  
Click to http://www.kkc.rmuti.ac.th/clinictech
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และเครื่องจักรกลการเกษตร


Last Update   8/9/2558
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายมังกร หริรักษ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายพรณรงค์ วรศิลป์ผู้อำนวยการvorrasilp0809@hotmail.com
รองผู้อำนวยการนายวันไชย นัยวินิจรองผู้อำนวยการkhonkaenatc@hotmail.com
ผู้จัดการนายพิชิตเดช ขัตติยะรองผู้อำนวยการpichitdej@gmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นายบุญเยี่ยม ประยูรชาญครูkhonkaenatc@hotmail.com
นายบรรดาศักดิ์ รัตนวงศ์สวัสดิ์ครูkhonkaenatc@hotmail.com
นางพรทิพย์ ภูมิบ้านค้อครูporntip313@hotmail.com
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น วิทยาเขตหนองเรือ ในศูนย์ราชการ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น    จังหวัด  ขอนแก่น  
เบอร์โทรศัพท์   043-294975    เบอร์โทรสาร   043-294975
Website  -  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
-
Last Update   8/9/2558
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายมังกร หริรักษ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายอดุลย์ พิมพ์ทองผอ.วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นpimthong_a@hotmail.com
รองผู้อำนวยการนายยงยุทธ นันดี: รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น19722515@gmail.com
ผู้จัดการนายถิรหัส มั่นคงครูชำนาญการพิเศษmankong0212@gmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นายถิรหัส มั่นคงครูชำนาญการพิเศษmankong0212@gmail.com
นางณัฐรดา ซาเหลาครูพิเศษ
นางสาววีรวรรณ นามขวาเจ้าหน้าที่คลินิกฯlek_namkhwa@yahoo.com
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 172 หมู่ 3 ถ.แจ้งสนิท ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180   จังหวัด  ขอนแก่น  
เบอร์โทรศัพท์   043-286160    เบอร์โทรสาร   043-286031
Website  http://www.salamaithai.in.th/clinic/index.php  
Click to http://www.salamaithai.in.th/clinic/index.php
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1. การออกแบบลายผ้าไหมมัดหมี่

2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า

3. การฟอกย้อมเส้นไหมด้วยสีจากธรรมชาติและสีเคมี

4. การออกแบบผ้าคลุมไหล่


Last Update   8/9/2558
ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ประเภทเครือข่าย  หน่วยงานในสังกัด วท.
ชื่อผู้ลงนาม  -
ตำแหน่ง  -
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญผอ.ศวภ.2ekapong@most.go.th
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการ
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นางวณิตา หมั่นเรียนจนท.ศวภ.2anidsara@most.go.th
สถานที่ติดต่อ  อาคารพิมลกลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น   จังหวัด  ขอนแก่น  
เบอร์โทรศัพท์   043203532-33    เบอร์โทรสาร   043203534
Website  http://www.clinictech.most.go.th/online/pages/sciregion-eastwest.asp  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ประสานงานหน่วยงานใน วท. ในภาคอีสานตอนบน 12 จังหวัด

Last Update   3/12/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M