ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้ลงนาม  นายกังวาน ธรรมแสง
ตำแหน่ง  รองอธิการบดี
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการรศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการchawalit@rocketmail.com
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการนายสุภวัฒน์ โสวรรณีหัวหน้าสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมssowanni@gmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
น.ส.โฉมสอางค์ ไชยยงค์นักวิชาการศึกษาchomsaang.c@ubu.ac.th
นางสาวจีรวรรณ์ ธรรมเจริญผู้ประสานงานโครงการjeerawanthum1025@gmail.com
สถานที่ติดต่อ  สำนักส่งเสริมงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190   จังหวัด  อุบลราชธานี  
เบอร์โทรศัพท์   045-353042, 045-353035    เบอร์โทรสาร   045-288508
Website  http://www.ubu.ac.th/~clinictech/  
Click to http://www.ubu.ac.th/~clinictech/
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
- การเพาะเห็ด
- เครื่องสำอางสมุนไพร
- อาหารถูกสุขลักษณะ (GMP, GHP)
- ขนมและเบเกอรี่
- ไวน์ เบียร์
- ปุ๋ยชีวภาพคุณภาพสูง
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์
- การออกแบบบรรจุภัณฑ์
- เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
- เทคโนดลยีการเชื่อม การหล่อโลหะ
- เทคโนโลยีการหมัก
- เกษตรอินทรีย์
- การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
- ไบโอดีเซล
Last Update   8/9/2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้ลงนาม  นายรักชาติ ท่าโพธิ์
ตำแหน่ง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการผศ.เสริฐ เขียนนอก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ohm_Kie@hotmail.com
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการผศ.ดร.ภาสกร นันทพานิชผู้ช่วยศาสตร์จารย์pnuntapanich@yahoo.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผศ.ดร.ภาสกร นันทพานิชผู้ช่วยศาสตร์จารย์pnuntapanich@yahoo.com
ผศ.ดร.หทัยชนก นันทพานิชรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์nhathaichanok@yahoo.com
สถานที่ติดต่อ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000    จังหวัด  อุบลราชธานี  
เบอร์โทรศัพท์   045-352000 ต่อ 1400, 1426    เบอร์โทรสาร   045-352070
Website  http://www.sci.ubru.ac.th/sci/  
Click to http://www.sci.ubru.ac.th/sci/
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1.การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง         

 2.การผลิตเจลล้างมือ      

3.ขนมวัฟเฟิล (รังผึ้ง) สูตรข้าวกล้องงอก

4.การผลิตข้าวห่อสาหร่าย                  

5.การผลิตโยเกิร์ตและนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม

6.การผลิตขนมทองพับผสมสาหร่าย   

7.ผักดองสามรสบรรจุภาชนะปิด     

8.ข้าวหมากธัญพืชสมุนไพร

9.ลำไยลอยแก้ว                               

10.มะม่วงดองแช่อิ่ม                       

11.ถั่วเคลือบโกโก้/ชาเขียว

12.น้ำผักผลไม้แบบสเตอริไรซ์         

13.น้ำสมุนไพรแบบสเตอริไรซ์         

14.ส้มตำ/ส้มผักโพรไบโอติก

15.ขนมนางเล็ด(ข้าวแต๋น)              

16.ข้าวโพดคั่วเคลือบสมุนไพร         

17.กลูโคสสกัดจากข้าว ผสมธัญพืชในน้ำสมุนไพร     

18.การแปรรูปเทาน้ำเป็นขนมทองพับ  

19.การผลิตสุราแช่-สุรากลั่น

 

 


Last Update   8/9/2558
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายมังกร หริรักษ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการเกษียณอายุราชการผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี -
รองผู้อำนวยการนายทรงศักดิ์ ไชยพงศ์รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี utc_ubon@yahoo.com
ผู้จัดการนายสุรวัฒนศักดิ์ สุรำไพครูsurawatanasak@gmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นายถาวร สีถาการครู-
นางทิพวรรณ สายพิณครู-
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000   จังหวัด  อุบลราชธานี  
เบอร์โทรศัพท์   045-255047     เบอร์โทรสาร   045-261077
Website  http://www.utc.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
-
Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M