ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้ลงนาม  นายสราวุธ ตันติวัฒน์
ตำแหน่ง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายสิทธิพร หวังดีรักษาการอธิการบดี-
รองผู้อำนวยการนายเวชชัย สังข์สายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ-
ผู้จัดการนายสราวุธ ตันติวัฒน์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
น.ส.ประดับ เรียนประยูรรองคณบดีฝ่ายวิจัยreanprayoon@yahoo.com
สถานที่ติดต่อ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 186 ม.1 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000   จังหวัด  สุรินทร์  
เบอร์โทรศัพท์   044-521393    เบอร์โทรสาร   044-521393
Website  http://www.science.srru.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1. เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์
2. เทคโนโลยีการฟอกย้อมสีไหม
3. เทคโนโลยีทางด้านการผลิตพลังงานทดแทน
4. เทคโนโลยีการผลิตน้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยหมักแห้ง
5. เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และเพาะเมล็ดกล้วยไม้เชิงธุรกิจ
6. เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม่ประดับ
7. เทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช้ดินแบบเศรษฐกิจพอเพียง
8. เทคโนโลยีการผลิตลูกประคบสมุนไพร
9. เทคโนโลยีการนวดเพื่อสุขภาพ
10. เทคโนโลยีด้านการผลิตอาหาร การแปรรูป
11. เทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์จักสาน
12. เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้สูงอายุ


Last Update   8/9/2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ชื่อผู้ลงนาม  นายนิคม เรไร
ตำแหน่ง  รอง ผอ.ฝ่ายบริการวิชาการ
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการรองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูลรองอธิการบดี rad.sr.rmuti@hotmail.com
รองผู้อำนวยการนางณิชาภา สารธิยากุลหัวหน้าศูนย์บริการและทดสอบdungrmut@hotmail.com
ผู้จัดการนายธนภัทร นมัสไธสงนักวิชาการศึกษาrad.sr.rmuti@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นางสาวปิยนุช อนุชานุรักษ์เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยีmiiummee@gmail.com
นายชัชวาลย์ ไทยยิ่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปpeak_arse@hotmail.com
นายธนภัทร นมัสไธสงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาthanaphat2522@gmail.com
สถานที่ติดต่อ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อาคารงานวิจัยและพัฒนา 145 หมู่ 15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000   จังหวัด  สุรินทร์  
เบอร์โทรศัพท์   044-153090 ต่อ 140    เบอร์โทรสาร   044-153064
Website  http://www.surin.rmuti.ac.th  
Click to http://www.surin.rmuti.ac.th
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

- เกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปอาหาร
- การประมง
- การผลิตสัตว์
- ด้านการผลิตพืช
- เครื่องจักรกล
- การบริหารจัดการธุรกิจ/องค์กร
- ด้านอื่นๆ เช่น การฟอกย้อมสีไหมและการทำผ้าบาติก


Last Update   8/9/2558
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายมังกร หริรักษ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายวิชัย ปรินายวนิชย์ผอ.วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิwichai_130854@hotmail.com
รองผู้อำนวยการนายปรัชวิช ดวงจิตสิริรอง ผอ.
ผู้จัดการนายเชาวลิต สารภีครูchouvalit@windowslive.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ธิดารัตน์ บุญเจริญกุลครูthidaratm1@hotmail.com
นายยอดโดม เกษมสุขครู-
นายวุฒิชัย นอบน้อม
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 20 หมู่ 1 ถ.สุรินทร์-ศรีสะเกษ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110   จังหวัด  สุรินทร์  
เบอร์โทรศัพท์   044-560120    เบอร์โทรสาร   044-560489
Website  http://www.spicc.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ซ่อมโทรศัพท์มือถือ


Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M