ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้ลงนาม  นายฉัตรชัย โชติษฐยางกูร
ตำแหน่ง  ผอ.เทคโนธานี
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาลผอ.เทคโนธานีpaphakorn@sut.ac.th
รองผู้อำนวยการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารัมภ์ บุญมีรองผู้อำนวยการเทคโนธานีsarum@sut.ac.th
ผู้จัดการผู้ช่วยศาสตราจารย์ คธา วาทกิจผู้จัดการสำนักงานvkata@sut.ac.th
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
น.ส.ลำดวน ศรีมานหัวหน้าหน่วยบริการวิชาการสู่องค์การชุมชน lsriman@g.sut.ac.th
นางสาวพิมพ์พิศา ยิ่งนอกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปphimphisa@g.sut.ac.th
สถานที่ติดต่อ  งานคลินิกเทคโนโลยี กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000   จังหวัด  นครราชสีมา  
เบอร์โทรศัพท์   044-224820, 08-1718-3727    เบอร์โทรสาร   044-224814
Website  http://www.technopolis.sut.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1. การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
2. การทำเกษตรอินทรีย์
3. การเลี้ยงโคเนื้อ - โคนม
4. การทำเตาเผาขยะขนาดเล็กประสิทธิภาพสูง
5. การผลิตไบโอดีเซล
6. การทำน้ำส้มควันไม้
7. การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

8.บ่อแก๊สชีวภาพโมเดลของ มทส
9. การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
10. เทคนิคการปลูกข้าวต้นเดี่ยวโดยใช้แหนแดงและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการปลูกข้าวต้นเดี่ยวระบบ มทส
11.การจัดการระบบน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
Last Update   8/9/2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้ลงนาม  นางรุจิรา อุปวานิช
ตำแหน่ง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการผศ.ดร.พิเศษ ตู้กลางคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีtpisate@hotmail.com
รองผู้อำนวยการดร.ปิยสุดา เทพนอกผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี nokkukee@hotmail.com
ผู้จัดการนายยุทธนา ตอสกุลหัวหน้างานบริการการศึกษาyutgis.21@gmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นายยุทธนา ตอสกุลหัวหน้างานบริการการศึกษาyutgis.21@gmail.com
นางอมรรัตน์ สมิตินทุผู้ปฏิบัติงานบริหารamorn_jeab@hotmail.com
น.ส.ณัฐนพิน ศรีราชเลานักวิชาการเงินและบัญชีnutna_pin@hotmail.com
น.ส.พิชญานิน ปลื้มสุดผู้ปฏิบัติงานบริหารjunemt46@hotmail.com
สถานที่ติดต่อ  ศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000    จังหวัด  นครราชสีมา  
เบอร์โทรศัพท์   044-247390     เบอร์โทรสาร   044-247390
Website  http://web.nrru.ac.th/clinique/main.php  
Click to http://web.nrru.ac.th/clinique/main.php
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1. เทคโนโลยีการย้อมผ้าพื้นเมืองด้วยสีธรรมชาติ
2. เทคโนโลยีการออกแบบลายและมัดย้อมผ้าทอพื้นเมือง
3. เทคโนโลยีการผลิตสมุนไพรที่ใช้นวยและประคบ
Last Update   8/9/2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ชื่อผู้ลงนาม  นายนิคม เรไร
ตำแหน่ง  รอง ผอ.ฝ่ายบริการวิชาการ
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการดร.อนิวรรต หาสุขผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาaniwat05@gmail.com
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ skycrow_ann@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นางศิรินภา ขันติโกมลนักวิชาการศึกษาkh_sirinapa@gmail.com
นางอรุณี มณทีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป monteearu@gmail.com
นางสาวนันทวันทน์ ดูสันเทียะนักวิชาการศึกษาnanan.nadach@gmail.com
นางสาวรัตนา ยี่จอหอเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป mailprangna@gtmail.com
สถานที่ติดต่อ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000    จังหวัด  นครราชสีมา  
เบอร์โทรศัพท์   044-233063, 044-233000 ต่อ 2550    เบอร์โทรสาร   044-233064
Website  http://www.clinictech.rmuti.ac.th  
Click to http://www.clinictech.rmuti.ac.th
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

-


Last Update   8/9/2558
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายมังกร หริรักษ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายสำราญ หงษ์กลาง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี technicsuranaree@hotmail.com
รองผู้อำนวยการนายสุริยา พงษ์ศิริรักษ์รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
ผู้จัดการนางภาวิณี ศูนย์กลางเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ pavinee12340@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นายปรีชา ศูนย์กลางหัวหน้างานอาคารและสถานที่technicsuranaree@hotmail.com
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 113 หมู่ 7 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190   จังหวัด  นครราชสีมา  
เบอร์โทรศัพท์   044-935012    เบอร์โทรสาร   044-935014
Website  http://www.srnr.ac.th  
Click to http://www.srnr.ac.th
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

สิ่งประดิษฐ์


Last Update   8/9/2558
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ประเภทเครือข่าย  หน่วยงานในสังกัด วท.
ชื่อผู้ลงนาม  -
ตำแหน่ง  -
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการรศ.ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุลผู้อำนวยการสถานีวิจัย-
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการ
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นายฉัตรชัย พิศพลหัวหน้าส่วนงานพัฒนาธุรกิจchatchai@slri.or.th
นางรัชนก ศรีผึ้งเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจratchanok@slri.or.th
สถานที่ติดต่อ  ฝ่ายเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค 111 หมู่ที่6 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง   จังหวัด  นครราชสีมา  
เบอร์โทรศัพท์   044-217-040 ต่อ 1607-1608    เบอร์โทรสาร   044-217-040
Website  http://www.slri.or.th  
Click to http://www.slri.or.th
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน


Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M