ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้ลงนาม  รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลักอธิการบดี-
รองผู้อำนวยการผศ.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการtloubibuu@gmail.com
ผู้จัดการผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติผู้จัดการทรัพย์สินทางปัญญาboonyara@buu.ac.th
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นางสาววรรณภา โปษยาอนุวัตร์นักวิชาการศึกษาwanapa.po16@gmail.com
สถานที่ติดต่อ  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131   จังหวัด  ชลบุรี  
เบอร์โทรศัพท์   038-102287    เบอร์โทรสาร   038-102287
Website  http://www.uniserv.buu.ac.th/clinictech  
Click to http://www.uniserv.buu.ac.th/clinictech
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

- การเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล เช่น ปลาการ์ตูน กุ้งการ์ตูน

- เทคโนโลยีชีวภาพ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

- การแปรรูปอาหาร

- การพยาบาลผู้สูงอายุ

- อัญมณีและเครื่องประดับ

- วิศวกรรมเครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส์

- ด้านโลจิสติกส์


Last Update   8/9/2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ชื่อผู้ลงนาม  ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการผศ.ดร. ชงโค แซ่ตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาchongko_s@yahoo.com
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายพัฒนางานวิจัยvirapolj@yahoo.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นางสาววรรณษา บาลโสงเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาird2rmutto@gmail.com
น.ส.เตือนใจ สลับศรีรักษาการหัวหน้าสำนักงาน ผอ.สถาบันวัจัยและพัฒนาtienjai_sri@hotmail.com
น.ส.ปุญณชา สุริยะสารเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปkamon-28@hotmail.com
น.ส.สุวรรณา ปัดทาบาลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปr.rmutto@gmail.com
สถานที่ติดต่อ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110   จังหวัด  ชลบุรี  
เบอร์โทรศัพท์   038-358142 ต่อ 8508-10    เบอร์โทรสาร   038-358142
Website  http://www.rmutto.ac.th  
Click to http://www.rmutto.ac.th
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1. การเพาะเลี้ยงบัวและพืชประดับ

2. การผลิตโคนม-โคเนื้อและพืชอาหารสัตว์

3. การทำเกษตรอินทรีย์

4. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

5. การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

6. พลังงานทดแทน

7. การผลิตและตรวจสอบอาหารสัตว์


 


Last Update   8/9/2558
ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก
ประเภทเครือข่าย  หน่วยงานในสังกัด วท.
ชื่อผู้ลงนาม  -
ตำแหน่ง  -
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการ
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
สถานที่ติดต่อ  -   จังหวัด  ชลบุรี  
เบอร์โทรศัพท์   -    เบอร์โทรสาร   -
Website  -  
Click to -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
-
Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M