ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้ลงนาม  นายตระกล จันทสุนทร
ตำแหน่ง  รองอธิการบดี
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้sutapirom@hotmail.com
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นthatchavong.j@lawasri.tru.ac.th
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นางสาววริศรา ลิขิตลือชา เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยีฯ w.likitlucha@gmail.com
รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ผู้สอนสาขาวิชาการตลาดthampanit@hotmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลวัฒน์ เกิดศิริ ผู้สอนสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ฯtroy203@hotmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมวล แซ่โค้ว ผู้สอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์pamaun49@gmail.com
สถานที่ติดต่อ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000   จังหวัด  ลพบุรี  
เบอร์โทรศัพท์   036-427384    เบอร์โทรสาร   036-427384
Website  http://www.tru.ac.th/clinic  
Click to http://www.tru.ac.th/clinic
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
-
Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M