ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ชื่อผู้ลงนาม  นายยุทธนา หริรักษาพิทักษ์
ตำแหน่ง  รองอธิการบดี
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการรองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาwatjanatepin.n@gmail.com
รองผู้อำนวยการผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์รอง ผอ.สวพ. ด้านบริหารและพัฒนาระบบthaveesaks@gmail.com
ผู้จัดการนายวิชัย มาแสงรอง ผอ.สวพ.งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนาwichss2796@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ว่าที่ ร.ต.สุวินัย โสดาเจริญเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปsuvinaisodajaroen@gmail.com
นางสาวพนิดา เฟื่องขจรนักวิชาการศึกษาton_panida@hotmail.com
สถานที่ติดต่อ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 60 ม.3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000   จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา  
เบอร์โทรศัพท์   035-709097    เบอร์โทรสาร   035-709097
Website  http://www.rdi.rmutsb.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ด้านเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจและสารสนเทศ วิศวกรรม
Last Update   8/9/2558
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายมังกร หริรักษ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายพชร ศิลาน้อย -
รองผู้อำนวยการนายอภิชาติ เกตุอร่าม รอง ผอ.ฝ่ายบริหารทรัพยากรapicharg@yahoo.com
ผู้จัดการนายสมบัติ เนียมหวาน
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นายรังสรรค์ ไกรไธสง-
นายอิศเรศ เฮงสุขโขครู-
นายอนุสิษฐ์ ธัญญเจริญ
นายณรงค์ สมประสงค์
นายนที คุ้มปิยะผล เจ้าหน้าที่คลินิกฯ
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา 25 หมู่ 2 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000   จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา  
เบอร์โทรศัพท์   035-251491    เบอร์โทรสาร   035-251491
Website  http://www.ayutthaya-ship.ac.th  
Click to http://www.ayutthaya-ship.ac.th
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1. การต่อเรือด้วยไฟเบอร์กลาส
2. การสร้างเครื่องเก็บผักตบชวา
3. การออกแบบอุปกรณ์เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M