ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้ลงนาม  รศ.นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล
ตำแหน่ง  ผอ.สำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดชผอ.สำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจtuipi@tbs.tu.ac.th
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการ
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นางสาวนฤมล โต้ตอบเจ้าหน้าที่คลินิกฯtuipi@tbs.tu.ac.th
สถานที่ติดต่อ  สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น1 ห้อง 114 อาคารโดมบริหาร 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120   จังหวัด  ปทุมธานี  
เบอร์โทรศัพท์   02-5644440 ต่อ 1789    เบอร์โทรสาร   0-2564-2887
Website  http://tuipi.tu.ac.th (สามารถใช้งานได้ในช่วงเดือน สิงหาคม 2554)  
Click to http://tuipi.tu.ac.th (สามารถใช้งานได้ในช่วงเดือน สิงหาคม 2554)
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เช่น เบเกอรี่ แปรรูปเนื้อสัตว์ แปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
2. ด้านเทคโนโลยีการเกษตร
3. ด้านสิ่งแวดล้อม

 


Last Update   8/9/2558
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้ลงนาม  -
ตำแหน่ง  -
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการผศ.รท.หญิงวิภาวี เกียรติศิริรองอธิการบดี-
รองผู้อำนวยการน.ส.สุนทรี จีนธรรมผอ.สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการajsoon@hotmail.com
ผู้จัดการนายปัณณ์รภัส ถกลภักดีรอง ผอ.สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการpannraphat@gmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผศ.ดร.ศศมล ผาสุข รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีpsasuk_ss@yahoo.co.th
น.ส.กันภา สุขลิ้มรองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรkannapha@hotmail.com
นายกฤษฎางค์ ศุกระมลกรรมการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเเพยงkrissadangs@gmail.com
ผศ.ดร.สิตา ทิศาดลดิลกรอง ผอ.สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการsitatisa@yahoo.com
น.ส.สายพิน ทาทองหัวหน้าสำนักงาน ผอ.สำนักส่งเสริมการเรียนรู้ฯpintatong@hotmail.com
สถานที่ติดต่อ  สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180   จังหวัด  ปทุมธานี  
เบอร์โทรศัพท์   02 9093026    เบอร์โทรสาร   02 9093026
Website  -  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1.สมุนไพรและเครื่องสำอาง
2.สิ่งแวดล้อม
3.เซรามิค
4.การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเพาะเห็ด
5.น้ำหมักชีวภาพ
6.การแปรรูปอาหาร
7.เทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีเครื่องกล
8.เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
9.การทำปุ๋ยชีวภาพและเทคโนโลยีพลังงาน


Last Update   8/9/2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ชื่อผู้ลงนาม  นางอัญชลี สงวนพงษ์
ตำแหน่ง  ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา warunee.a@en.rmutt.ac.th
รองผู้อำนวยการดร.ไฉน น้อยแสงรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาchanai_n@rmutt.ac.th
ผู้จัดการน.ส.คณธวัลย์ ศุภรัตนาภิรักษ์ผู้จัดการmalangpu@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
น.ส.ขวัญรัตน์ เป่ารัมย์นักวิชาการศึกษาoum_khwanrat@hotmail.com
นางสาวนรภัทร เทพทองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปclinictech.rmutt@gmail.com
น.ส.คณธวัลย์ ศุภรัตนาภิรักษ์ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 6malangpu@hotmail.com
สถานที่ติดต่อ  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110   จังหวัด  ปทุมธานี  
เบอร์โทรศัพท์   0-2549-4684    เบอร์โทรสาร   0-2549-4680, 0-2577-5038
Website  http://www.clinictech.rmutt.ac.th  
Click to http://www.clinictech.rmutt.ac.th
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1.การออกแบบบรรจุภัณฑ์
2.การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกและสร้างเตาเซรามิก
3.การเขียนลวดลายเบญจรงค์และลวดลายน้ำทอง
4.ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Last Update   8/9/2558
ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายมังกร หริรักษ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนางอรสา รามโกมุทผอ.ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร-
รองผู้อำนวยการนายเสนาะ กาศเกษมรอง ผอ.katkasame@hotmail.com
ผู้จัดการนายชรินทร เดชดำรงค์ปรีชาหัวหน้างานสำรวจวิเคราะห์ดินdcharintorn@sanook.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นางพันทิพา อินทรวิชัยหัวหน้างานวิจัยและพัฒนาdao1955@hotmail.com
นางนิ่มนวล วาศนาหัวหน้างานฟาร์มhydro8888@hotmail.com
นางศิริลักษณ์ สนธิไทยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางอโณทัย ทีฆะสวัสดิ์หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศteekasawat@gmail.com
สถานที่ติดต่อ  ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร 2 หมู่ 6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000   จังหวัด  ปทุมธานี  
เบอร์โทรศัพท์   0-2567-0784    เบอร์โทรสาร   0-2567-0784 ต่อ 200
Website  http://www.aetc.ac.th  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1. วิศวกรรมเกษตร

2. พืชไร้ดิน

3. ดินและปุ๋ย


Last Update   8/9/2558
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ประเภทเครือข่าย  หน่วยงานในสังกัด วท.
ชื่อผู้ลงนาม  -
ตำแหน่ง  -
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนางอัญชลี กมลรัตนกุลรอง ผู้ว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยี-
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการนายณรงค์ศักดิ์ พรพฤฒิพงศ์สุขนักวิชาการ 10-
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นายณรงค์ศักดิ์ พรพฤฒิพงศ์สุขนักวิชาการ 10Clinictech@tistr.or.th
สถานที่ติดต่อ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย35 หมู่3 เทคโนธานีถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120   จังหวัด  ปทุมธานี  
เบอร์โทรศัพท์   02-579-1121-30,02-577-9000,02-577-9198    เบอร์โทรสาร   02-561-4771
Website  -  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
-
Last Update   8/9/2558
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประเภทเครือข่าย  หน่วยงานในสังกัด วท.
ชื่อผู้ลงนาม  ดร.พิชัย สนแจ้ง
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการดร.พิชัย สนแจ้งผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการนายธนากร พละชัยรองผู้อำนวยการ อพวช.-
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นางกรรณิการ์ เฉินผอ.กองข้อมูลและวิเทศสัมพันธ์ganigar.c@nsm.or.th
น.ส.จีรพัชรินทร์ อรรถจินดาพนักงานบริหารchirapatcharin@nsm.or.th
สถานที่ติดต่อ  สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์    จังหวัด  ปทุมธานี  
เบอร์โทรศัพท์   0-2577-9999 ต่อ 1850, 1852, 1817     เบอร์โทรสาร   02-577-9990
Website  -  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
-
Last Update   8/9/2558
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประเภทเครือข่าย  หน่วยงานในสังกัด วท.
ชื่อผู้ลงนาม  -
ตำแหน่ง  -
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายสมศักดิ์ พลอยพานิชเจริญนักวิชาการsomsak@biotec.or.th
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการ
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นส.วิศรา ไชยสาลีนักวิชาการwissara@biotec.or.th
สถานที่ติดต่อ  113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง   จังหวัด  ปทุมธานี  
เบอร์โทรศัพท์   02-564-6700 ต่อ 3132    เบอร์โทรสาร   02-564-6704
Website  -  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
-
Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M