ทำเนียบเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยี
        กรุณาเลือกจังหวัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี
ประเภทเครือข่าย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ชื่อผู้ลงนาม  -
ตำแหน่ง  -
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการ
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
สถานที่ติดต่อ  -   จังหวัด  นนทบุรี  
เบอร์โทรศัพท์   -    เบอร์โทรสาร   -
Website  -  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
-
Last Update   8/8/3094
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
ประเภทเครือข่าย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ลงนาม  นายมังกร หริรักษ์
ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ตำแหน่งในคลินิกชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
ผู้อำนวยการนายเจษฎา ยิ้มพูลทรัพย์ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
รองผู้อำนวยการนางรุจิรา ฟูเจริญรอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี-
ผู้จัดการนายประวัติ เต็มรัตน์หัวหน้างานความร่วมมือtemrattt@gmail.com
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งในสถาบันอีเมล์
นางจารุวรรณ รัตนโภคาหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์-
นายจักรชัย พรหมศรีสุขหัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์-
นางวราพร ตันพิริยะกุลหัวหน้าบรรณารักษ์และครูสอนวิทยาศาสตร์-
นางสมพร แจ้งแสงหัวหน้าศูนย์ข้อมูล-
สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย 116 หมู่ 6 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150   จังหวัด  นนทบุรี  
เบอร์โทรศัพท์   0-2985-5111     เบอร์โทรสาร   0-2985-5111 ต่อ 111
Website  http://www.geocity-sainoiedu-home.htm  
ยังไม่มีภาพเว็บไซต์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

สิ่งประดิษฐ์


Last Update   8/9/2558
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M