เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเส้นใยเผือก  อ่าน :   1,347 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ, อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี, อาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์   อีเมล์ :   yinn.chuta
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (150 votes cast)

คำอธิบาย :

เป็นการ ศึกษาวิจัยการนำเส้นใยจากส่วนเปลือกนอกของก้านเผือกที่ชุมชนลอกทิ้งและไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ โดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ คือ กระดาษ และเส้นด้าย หลังจากนั้นนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและของที่ระลึกเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัตถุดิบในท้องถิ่นของชุมชน ตำบลรหเทพ ตำบลโคกใหญ่ ตำบลตลาดน้อย ตำบลบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี และสามารถสร้างอาชีพใหม่ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น


เพิ่มโดย : [7/1/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 4/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.232.59.38
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates