เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เซ็นเซอร์วัดความชื้นด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน   อ่าน :   1,197 
ชื่อเจ้าของ :  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)   อีเมล์ :   bds@slri.o
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (175 votes cast)

คำอธิบาย :
เซนเซอร์วัดความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity Sensor) ผลิตโดยใช้กระบวนการลิโธกราฟฟีด้วยรังสีเอ็กซ์ ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จากผลการศึกษา พบว่ารูปแบบโครงสร้างที่ความเหมาะสมสำหรับการสร้างตัวตรวจวัดความชื้น คือ โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นซี่ยาว และปิดทับด้วยอิเล็กโทรดโลหะ ลักษณะคล้ายซี่หวีซ้อนกันเชื่อมต่อกันกับจุดเชื่อมต่อไปยังวงจรภายนอก โดยความไวของตัวตรวจวัดความชื้นที่มีโครงสร้างแบบนี้ สามารถควบคุมได้ด้วยการแปรค่าความหนาของชั้นวัสดุไวต่อความชื้น ซึ่งชั้นของวัสดุไวต่อความชื้นที่บางจะช่วยให้ตัวตรวจวัดความชื้นมีความไวสูง นอกจากนี้ความเร็วในการตอบสนองก็ยังขึ้นกับขนาดความกว้างของซี่อิเล็กโทรด กล่าวคือ เมื่อซี่ของสารไวความชื้นมีขนาดความกว้างลดลง เวลาในการตอบสนองจะลดลง

เพิ่มโดย : [7/1/2556]   แก้ไขโดย : [ 9/1/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.210.77.106
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates