เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การกำจัดขยะโดยเทคโนโลยีที่เหมาะสม  อ่าน :   2,834 
ชื่อเจ้าของ :  รศ.เฉลิมยศ อุทยารัตน์   อีเมล์ :   t_uttayara
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สำนักงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี อาคาร4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดตภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 073299699 ต่อ 34000
เว็ปไซต์  http://srdi.yru.ac.th/clinic/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (181 votes cast)

คำอธิบาย :
สืบเนื่องจากโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามนโยบายการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2555 ในโครงการการบริหารจัดการและการกำจัดขยะโดยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งพื้นที่ดำเนินการนำร่องที่ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา กับโครงการตามความต้องการของอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพื้นที่ตำบลลำพะยา ในโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการการทำถังลดขยะเปียกระดับครัวเรือน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดทำถังลดขยะเปียกให้กับประชาชน 200 ครัวเรือน โดยจัดการถ่ายทอดเป็น 2 รุ่นๆ ละ 100 ครัวเรือน ในระหว่างวันที่ 8 -9 พฤษภาคม 2555 และ 10 – 11 พฤษภาคม 2555 คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา นำโดย นายก อบต. นายทนง ไหมเหลือง รองนายก อบต. และปลัด อบต. มีความพึงพอใจต่อโครงการ ซึ่งจะสอดคล้องกับโครงการการบริหารจัดการและการกำจัดขยะโดยเทคโนโลยีที่เหมาะสม จึงได้กำหนดเป็นนโยบายในปี 2556 ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดทำถังลดขยะเปียกให้แก่ครัวเรือนที่เหลืออีก 600 ครัวเรือน เป็นโครางการที่มีความร่วมมือระหว่างส่วนราชการกับท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยเริ่มจากการสร้างความตระหนักให้ประชาชนจัดการขยะสดในครัวเรือน ซึ่งเป็นขยะอินทรีย์หรือเรียกว่า ขยะเปียก โดยใช้ถังลดขยะเปียก ซึ่งย่อยสลายขยะด้วยจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง เช่น จุลินทรีย์ EM หรือ สารเร่งซุปเปอร์ พ.ด.6 ทำให้ปลอดจากการรบกวนจากแมลง การคุ้ยเขี่ยจากสัตว์ ซึ่งอาจเป็นพาหะของเชื้อโรค และกระบวนการย่อยสลายไม่เกิดกลิ่นเหม็น ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ผลพลอยได้จากถังลดขยะเปียก จะเปลี่ยนขยะเป็นปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งสามารถใช้เป็นสารปรับปรุงดินและเป็นปุ๋ยให้แก่พืช

ขยายภาพ


เพิ่มโดย : [4/1/2556]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 1/10/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.104.143
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates