เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคขุนเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร  อ่าน :   1,221 
ชื่อเจ้าของ :  นายเรืองฤทธิ์ หาญมนตรี   อีเมล์ :   H.rueangri
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
อาคาร 10 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 042-970047
เว็ปไซต์  https://plan.snru.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (153 votes cast)

คำอธิบาย :

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคขุนเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร : เนื้อโคขุนโพนยางคาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่สร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับจังหวัดสกลนครมาโดยตลอด เนื้อโคขุนที่ผลิตจากสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลางโพนยางคา จากัด เป็นที่นิยมในบรรดากลุ่มผู้บริโภคเนื้อโคคุณภาพสูง เพราะมีกรรมวิธีการเลี้ยงที่พิถีพิถันและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์โค การขุนด้วยอาหารข้น ให้โคอยู่ในพื้นที่จากัดเพื่อลดการใช้มัดกล้ามเนื้อ ทาให้เนื้อมีไขมันแทรก(marbling) สูง เนื้อจึงมีความนุ่ม รสชาติดี จาหน่ายได้ในราคาสูง แต่ว่าการจะได้มาซึ่งเนื้อโคคุณภาพสูงจะต้องมีเทคนิคการเลี้ยงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการผลิตสัตว์ ได้แก่ การคัดเลือกสายพันธุ์โค การจัดการด้านอาหารโคทั้งอาหารหยาบและอาหารข้น การจัดการแปลงหญ้า การดูแลสุขภาพสัตว์ไม่ให้สัตว์ป่วย การป้องกันไม่ให้สัตว์เกิดความเครียดที่เกิดจากสภาวะโลกร้อน (การเลี้ยงโคลูกผสมที่มีสายเลือดโคยุโรปสูงจะทาได้ลาบากขึ้น) ความเครียดจากการจัดการที่ไม่เหมาะสมและถูกรบกวนจากปรสิตต่างๆ นอกจากการผลิตเพื่อให้ได้เนื้อโคคุณภาพสูงแล้ว ยังต้องหาแนวทางลดต้นทุนการผลิตด้วย เนื่องจากราคาอาหารข้นมีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการแข่งขันในตลาดเนื้อโคคุณภาพที่กลุ่มโคขุนโพนยางคาต้องเตรียมรับมือ คือ ผลกระทบที่เกิดจากข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) กับประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีการผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงต้นทุนต่า ในปี 2563 ภาษีการนาเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อโคจะเป็น 0 เปอร์เซ็นต์เท่ากับเป็นการเอื้อประโยชน์ให้มีการนาเข้าเนื้อโคจากต่างประเทศมากขึ้น กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนโพนยางคาจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือ โดยการสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้าจะต้องมีระบบการจัดการคุณภาพเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น GMP และ HACCP การนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) มาใช้ เพี่อยืนยันความมั่นใจ ความ
ปลอดภัยในด้านอาหาร (Food Safety) ให้กับผู้บริโภค เพราะในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสาคัญเรื่องนี้มากขึ้น


เพิ่มโดย : [4/1/2556]   แก้ไขโดย : น.ส.ทิตยา สุอินทร์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.133.27
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates