เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดการผลิตเนื้อครามอินทรีย์  อ่าน :   1,168 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.อังคณา เทียนกล่า   อีเมล์ :   unakun_te@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
อาคาร 10 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 042-970047
เว็ปไซต์  https://plan.snru.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (160 votes cast)

คำอธิบาย :

การอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดการผลิตเนื้อครามอินทรีย์ : ผลิตครามอินทรีย์ให้กับกลุ่มแม่บ้านทอผ้าย้อมครามบ้านวาใหญ่ บ้านถ้าเต่าอาเภออากาศอานวยและกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกลอย อาเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร โดยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุทางการเกษตรในท้องถิ่นมาทาปุ๋ยหมัก เป็นแนวทางเกษตรอินทรีย์ในการเพิ่มผลผลิต เพื่อการนาผลิตเนื้อครามที่มีคุณภาพดีสีสวย มีลักษณะตรงตามความต้องการของตลาด จึงเป็นการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อครามและเป็นพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของจังหวัดสกลนคร และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดสกลนครจากยุทธศาสตร์ของจังหวัดสกลนครในการพัฒนาหัตกรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะหัตถกรรมผ้าทอย้อมสีธรรมชาติเป็นหนึ่งที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่จะส่งเสริมให้แม่บ้านเกษตรกรมีการผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติ เช่น จากเปลือกไม้และวัสดุอื่นๆโดยเฉพาะการย้อมสีจากคราม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการพัฒนาเป็นสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบล (OTOP) ที่เป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่แม่บ้านและสร้างรายได้แก่ชุมชนและจังหวัดสกลนคร ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าคราม ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในกระบวนการผลิตเนื้อครามอินทรีย์ โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และพืชสมุนไพร เพื่อลดการใช้สารเคมีที่จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง สาหรับการผลิตครามของกลุ่มแม่บ้านทอผ้าย้อมครามในเขตอาเภอพรรณนานิคมและอาเภออากาศอานวยมีกลุ่มแม่บ้านที่ทอผ้าย้อมครามที่มีการผลิตโดยใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตใบคราม ส่งผลทาให้ผลผลิตที่ได้มีสารเคมีตกค้างจากกระแสความต้องการผู้บริโภคต้องการเนื้อครามอินทรีย์ประกอบในชุมชนท้องถิ่นมีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมีมาก แนวทางเพิ่มผลผลิตใบครามสด โดยผลิตระบบเกษตรอินทรีย์โดยการใช้ปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยคอก หรือ น้าหมักชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการผลิตใบครามสดเพื่อให้ได้เนื้อครามที่มีคุณภาพและจากผลการวิจัย(อังคณา,2549)พบว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สามารถเพิ่มผลผลิตใบครามสดและคุณภาพสีครามได้อย่างมีคุณภาพจึงเป็นแนวทางที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตจากการใช้สารเคมีและการผลิตผ้าย้อมครามที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดยได้ดำเนินการฝึกอบรมให้กับกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำนนำและกลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนนำบ่อ ต.นำบ่อ อ.วำริชภูมิ จ.สกลนคร


เพิ่มโดย : [4/1/2556]   แก้ไขโดย : น.ส.ทิตยา สุอินทร์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.204.56.97
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates