เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดการผลิตข้าวอินทรีย์  อ่าน :   1,264 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.อังคณา เทียนกล่า   อีเมล์ :   unakun_te@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
อาคาร 10 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 042-970047
เว็ปไซต์  https://plan.snru.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (135 votes cast)

คำอธิบาย :

การอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดการผลิตข้าวอินทรีย์ : จากยุทธศาสตร์ของจังหวัดสกลนครในการพัฒนาสินค้าเกษตรอีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 แบบเกษตรอินทรีย์ โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และพืชสมุนไพร เพื่อลดการใช้สารเคมีที่จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง และเพื่อพัฒนาข้าวไทยจากครัวไทยไปสู่ครัวโลก ผลผลิตข้าวหอมมะลิ 105 ที่ผลิตได้ในจังหวัดสกลนคร ได้แปร
รูปเป็นข้าวสารและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นข้าวหอมทองสกลทวาปี ซึ่งข้าวกล้องที่ผลิตจากข้าวหอมมะลิ 105 จัดเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงประกอบด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อร่างกายมนุษย์ สาหรับการผลิตข้าวกล้องจากข้าวหอมมะลิ105 ในเขตจังหวัดสกลนครนั้น ได้มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทาการแปรรูปเป็นข้าวกล้องข้าวหอมทองสกลทวาปี (ข้าวฮาง) กลุ่มแม่บ้านที่มีการผลิตข้าวกล้องที่มีชื่อเสียงนั้นคือ กลุ่ม
ผู้ผลิตข้าวหอมทองบ้านนาบ่อ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โดยมีชื่อผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง “ข้าวหอมทองสกลทวาปี” ในการผลิตข้าวนั้นยังมีวิธีการผลิตที่มีการใช้สารเคมีเช่น การใส่ปุ๋ยเคมี การใช้สารป้องกันกาจัดวัชพืช ส่งผลทาให้ผลผลิตที่ได้มีสารเคมีตกค้างในผลผลิต จากกระแสความต้องการผู้บริโภคต้องการอาหารอินทรีย์ ประกอบกับข้าวเปลือกที่นามาแปรรูปเป็นข้าวกล้อง พบว่าในขั้นตอนในการสีข้าวหลังการนึ่งนั้นทาง
กลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมทองจะประสบปัญหาในการคัดเมล็ดมาก เนื่องจากเปลือกข้าวจะติดอยู่ในเมล็ดข้าวกล้องค่อนข้างมาก จึงทาให้ต้องมีการคัดเมล็ดส่งผลให้ต้องใช้แรงงานในการคัดเมล็ดหลายครั้งซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนในกระบวนการทาข้าวกล้อง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเก็บเกี่ยวข้าวมีความสุกแก่แตกต่างกัน แนวทางการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิ 105 โดยผลิตระบบเกษตรอินทรีย์โดยการใช้ปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยคอก หรือ น้าหมัก
ชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช แนวทางการเพิ่มคุณภาพข้าวกล้องจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกในระยะที่เหมาะสม และความชื้นในเมล็ดในระดับที่เหมาะสมเพื่อทาให้กระบวนการแปรรูปข้าวกล้องที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เมื่อนามาหุง หรือ ต้มจะได้เมล็ดข้าวที่นุ่ม รสชาติอร่อย ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
การอบรมการผลิตข้าวอินทรีย์แก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมทองบ้านนาบ่อและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเตรียมดินโดยการไถกลบตอซัง พร้อมการหว่านเมล็ดพืชตระกูลถั่วเป็นปุ๋ยพืชสด เช่น โสน ถั่วพร้า การใช้ปุ๋ยอินทรีย์หมักเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวข้าวในระยะที่เหมาะสม เพื่อยกระดับมาตรฐานข้าวหอมทองได้รับการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ของจังหวัดสกลนคร โดยไดด้ ำเนนิ กำรฝึกอบรมใหกั้บกลมุ่ แมบ่ ำ้ นเกษตรกรบ้ำนนำบ่อและกลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนนำบ่อ ต.นำบ่อ อ.วำริชภูมิ จ.สกลนคร


เพิ่มโดย : [4/1/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 4/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.133.27
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates