เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเผาถ่านและเก็บน้ำส้มควันไม้จากถังน้ามัน 200 ลิตร  อ่าน :   2,034 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.อุปถัมภ์ โพธิกนิษฐ์   อีเมล์ :   auphatham_
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
อาคาร 10 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 042-970047
เว็ปไซต์  https://plan.snru.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (165 votes cast)

คำอธิบาย :
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเผาถ่านและเก็บน้ำส้มควันไม้จากถังน้ามัน 200 ลิตร : ถ่านเป็นเชื้อเพลิงส่วนใหญ่ที่ใช้กันในประเทศที่กาลังพัฒนา สนองความต้องการของคนนับล้านทุกวันในการประกอบอาหาร ข้อได้เปรียบของถ่านคือน้าหนัก การให้ความร้อน การเผาไหม้ที่ปราศจากควัน รูปแบบของการเผานั้นขึ้นอยู่กับแต่ละท้องถิ่น การพัฒนาการเผาถ่านด้วยถังขนาด 200 ลิตร แบบแนวนอนเป็นเตาที่มีประสิทธิภาพสูง ผลพลอยได้จากกระบวนการเผาถ่าน อีกอย่างหนึ่งคือ น้าส้มควันไม้ที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในด้านการเกษตรได้
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงได้จัดอบรมการเผาถ่านให้กับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งผลที่ได้คือลดค่าเชื้อเพลิงในครัวเรือน อย่างน้อยประมาณ 300-400 บาทหรือเท่ากับปีละ 3,600-4,800 บาทต่อครัวเรือน โดยได้ดาเนินการในพื้นที่ ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจานวน 40 คน และ ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร จานวน 40 คน ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

เพิ่มโดย : [4/1/2556]   แก้ไขโดย : [ 9/1/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.124.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates